1. Heb je bezwaren tegen de aanpak van Nieuwe Democratie?

Er zijn mensen die wel achter de uitgangspunten van ND staan en tegelijk enkele bezwaren hebben tegen de aanpak van ND.

Om je op de hoogte te stellen lees op onze site www.nieuwedemocratie.com het (verkorte) Partijprogramma en het (verkorte) verkiezingsprogramma.

  1. Kan Nieuwe Democratie niet beter met de NVVE samengaan?

Wij denken dat de NVVE in zijn eentje tegen een muur blijft aanlopen. Wij willen in de politiek de eigen Levensregie onder de aandacht brengen en met de NVVE samenwerken, die dat in het maatschappelijke veld doet.

Met de NVVE heeft de voorzitter Wim van Dijk omstreeks augustus 2019 een gesprek gehad met de directeur Agnes Wolbert over zijn artikel de Wrede en de goede Dood van m.n. demente wilsonbekwame mensen (overigens heeft geen krant zich daaraan gewaagd). Dat was een goed gesprek, maar het heeft niet geleid tot betrokkenheid van de NVVE. Recent lijkt het er op dat de NVVE de door ND geschetste Alternatieve route Euthanasie aandacht zou willen geven. De NVVE voert al sinds 1971 een beweging aan die de eigen Levensregie tot stand wil brengen. Dat is juist vanwege het ontbreken van politieke slagkracht niet voldoende gelukt. Met name de kleine Christelijke partijen (bv. de Christen Unie  en SGP houden dat tegen. Voor de coalitie in 2021 heeft de CU al aangekondigd b.v. de Wet Voltooid Leven van D66 tegen te gaan houden (die voor ons trouwens een kleine stap is: ze gaat over een kleine groep van 75+ wilsbekwame mensen, die het middel zèlf moeten innemen en ook de verdere regelingen vindt ND onvoldoende). Natuurlijk wil de NVVE zich niet met een politieke partij verbinden vanwege de “kleur” die dat met zich meebrengt. Recent vermeldt de NVVE ons op haar website en in sicial media. Ook zijn wij genoemd in de nieuwsbrief naar alle leden van 13 december 2020.

  1. Kan Nieuwe Democratie niet beter met de CLW samengaan?

Wij denken dat ook de CLW politiek tegen een muur blijft aanlopen.

Met de CLW heeft de voorzitter recente contacten gehad, waaruit bleek, dat de CLW uitgaat van “Eigen Regie is Eigen Regie, punt”. Die ongenuanceerde opstelling vinden wij politiek onhaalbaar, want ze zal niet alleen bij de Christen Unie tot verzet leiden. Daarnaast denken wij dat er maatschappelijk een bepaalde zorgvuldigheid wordt gewenst tegen misbruik en dat vindt ND ook. Ongeclausuleerde verstrekking is op dit ogenblik een paar bruggen te ver. De doelstelling van de CLW verschilt daardoor deels van die van de ND die een zorgvuldige verstrekking voorstaat. Ook de CLW zal zich niet met een politieke partij willen verbinden vanwege de “kleur” die dat met zich meebrengt.

  1. Leidt de Nieuwe Democratie niet tot versnippering?

Nee, wij gaan in de politiek sterker opkomen voor de eigen Levensregie. Daarbij willen we samenwerken met partijen die de eigen Levensregie ondersteunen (zoals D66).

Mensen zeggen: lid worden van de ND leidt tot versnippering en dat verzwakt de positie tegenover de politiek. ND denkt dat we op dit moment helemaal geen positie in de politiek innemen, zie het “inpakken” van Pia Dijkstra (ND respecteert haar overigens zeer en draagt haar een warm hart toe). Aansluiten bij D66 leidt tot niets, ook D66 zal zelfs de Wet Voltooid Leven in de coalitieonderhandelingen opofferen, dat is onze stellige overtuiging. Met de ND krijgen we eindelijk een echte stem in de parlementaire democratie.

  1. Zijn jullie een one issue partij?

Nee, wij zijn geen one- issue partij.

In ons verkiezingsprogramma hebben we het over 2 Idealen (“heilig”, niet onderhandelbaar: de eigen Levensregie en het klimaat)), 7 onderling uitwisselbare Prioriteiten (“zalig”, onderling uitwisselbaar met geven en nemen) en een lijst Belangrijke Onderwerpen die wisselgeld kunnen zijn t.a.v. het realiseren van de Idealen en de Prioriteiten. Bij ND weet je waar je aan toe bent.

Andere veel gestelde vragen

1.  Wat is het bankrekeningnummer van Nieuwe Democratie?

Het bankrekeningnummer is NL37 INGB 0006711366. Hierop kun je een gift storten o.v.v. of “gift”. Wil je lid worden en je lidmaatschapsbijdrage aan ons overmaken, kijk dan onder “Contributie”.

2.  Kan ik mijn lidmaatschapsbijdrage automatisch laten incasseren?

Graag, dan heeft niemand er omkijken naar. Het eerste jaar betaal je via Ideal en een jaar daarna volgt een automatische incasso.

3.  Beschikt Nieuwe Democratie over een ANBI–status?

Nog niet van toepassing. Wij vragen de ANBI-status aan. De ANBI-status zorgt ervoor dat Nieuwe Democratie geen schenkings- of successiebelasting hoeft te betalen en dat je slim kunt geven. Door een schenkingsovereenkomst af te sluiten is je jaarlijkse bijdrage zelfs volledig aftrekbaar.

4.  Wat is een ANBI?

ANBI is een afkorting en staat voor “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze aan een aantal voorwaarden voldoet en zij zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Op de website van de Belastingdienst kan je alles vinden over ANBI’s: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken.

5.  Hoe hoog is de contributie?

Volgens de Wet Financiering Politieke Partijen tel je met een minimum contributie van € 12,= per jaar mee voor subsidiëring door de overheid. Die subsidie is broodnodig voor ons functioneren. Onze minimale verplichte contributie is i.v.m. kosten bij Ideal tot 31 juni 2022 slechts € 12,50 per jaar.

6.  Wat is de lidmaatschapsbijdrage?

Dat is de verplichte contributie plus een vrijwillige extra bijdrage. Deze extra bijdrage is echt vrijwillig en vind je die onnodig, dan is je lidmaatschapsbijdrage € 12,50 per jaar.

7.  Hoe hoog zijn de lidmaatschapsbijdragen in het algemeen?

Na juni 2022 zal de Nieuwe Democratie richtlijnen naar draagkracht van de leden gaan opstellen als referentiekader voor de lidmaatschapsbijdrage . D.w.z. naar rato van de hoogte van het bruto jaarinkomen. Het zullen geen bindende richtlijnen zijn en je zult volledig vrij zijn om daarvan af te wijken. Jouw inkomen gaat ons niet aan en dat willen we überhaupt niet weten.

8.  Hoe hoog is de lidmaatschapsbijdrage?

De Landelijke Ledenvergadering (in andere verenigingen de ALV of algemene ledenvergadering genoemd) stelt in principe richtlijnen vast. Bij de start van de partij hebben we die nog niet en we gaan uit van een contributie van € 12,50 per jaar. Je kunt een hoger bedrag kiezen, maar dat is helemaal vrijwillig.

9.  Hoe kan ik Nieuwe Democratie structureel extra ondersteunen?

Nog niet van toepassing, wij vragen de ANBI-status aan. Er zijn eigenlijk maar twee gangbare manieren van structurele steun. En dankzij onze ANBI-status  kan dat je belastingvoordeel opleveren. De mogelijkheden zijn:

10.  Waarom verhogen jullie de contributie niet in plaats van giften te vragen?

Nieuwe Democratie wil toegankelijk zijn voor iedereen. Een hoge contributie is een drempel om politiek actief te worden. Er is een minimumbijdrage van slechts € 12,50 per jaar, waarboven leden zelf mogen kiezen hoeveel zij extra willen bijdragen aan de partij.

11.   Ik steun Nieuwe Democratie als lid. Waarom vraagt de partij aan leden en anderen om een gift of een vrijwillige verhoging van de lidmaatschapsbijdrage?

Nieuwe Democratie wil hard werken aan vernieuwing van de democratie, o.a. via partij- en bevolkingsenquêtes, voorlichting op scholen, participatie in onderzoek, etc. Wij hopen naast subsidies en lidmaatschapsgelden ook extra inkomsten te verwerven, die daarvoor immers hard nodig zijn.

12.  Heeft Nieuwe Democratie giften nodig?

We zijn een beginnende partij en we zijn straatarm. In de startfase gebruiken we de lidmaatschapsbijdragen en giften voor het oprichten van de partij en voor de campagne. Die middelen zijn waarschijnlijk onvoldoende voor de aanloopkosten. Het risico van een tekort en van financiële tegenvallers wordt nu gedragen door de voorzitter van het landelijk bestuur.

13.  Hoeveel subsidie krijgt Nieuwe Democratie?

Pas als we gekozen worden en meer dan duizend leden hebben ontvangen we subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De subsidie is gebaseerd op de zetelverdeling in de Tweede Kamer en bestaat gedeeltelijk uit gelden voor bepaalde doelen, zoals deels directe subsidie aan Nieuwe Democratie. De resterende gelden zijn gereserveerd voor internationale activiteiten, het Wetenschappelijk Bureau en de jongerenorganisatie. Over de partijfinanciering in Nederland kun je via Openbaar Bestuur en Parlement.com meer informatie vinden.

14.  Dragen de politici van Nieuwe Democratie ook bij aan de partijkas?

Ja. Ze dragen een deel van hun politieke inkomen af aan Nieuwe Democratie. Afhankelijk van hun totale inkomen is dat 1-5%

15.  Betaalt Nieuwe Democratie de bestuurs- en commissieleden?

Nee. De landelijke en regionale bestuursleden en de leden van commissies hebben geen betaalde functies. Het zijn vrijwilligers die alle bestuursfuncties en commissiefuncties binnen Nieuwe Democratie vervullen. Onze bestuurders en onder voorwaarden commissieleden mogen onkosten die zij maken in het belang van Nieuwe Democratie declareren bij hun afdeling.

16.  Wat is het salaris van de betaalde medewerkers van Nieuwe Democratie?

Nog niet van toepassing De inschaling van de betaalde medewerkers van het partijbureau is overeenkomstig de beloningsstructuur van het Bezoldigingsbesluit Rijksambtenaren (het zogenaamde BBRA). De directeur van het partijbureau valt hier ook onder.

17.  Hoe hoog moet mijn gift zijn?

Dat bepaal je zelf. Je gaat er zelf over hoeveel, hoe vaak, wanneer en op welke manier je Nieuwe Democratie extra wil ondersteunen. We hopen op een gemiddelde gift naast het lidmaatschap van € 50,00 à € 100,00 per jaar, maar iedere gift is van harte welkom. Je kunt eenmalig, doorlopend of direct een bedrag overmaken op onze bankrekeningnummer NL37 INGB 0006711366.

18.  Ik wil geen eenmalige gift doen, maar voor een bepaalde periode of voor onbepaalde tijd jaarlijks een bedrag laten overmaken. Kan dat?

Jazeker en dat kan erg eenvoudig. Navolgende nog niet van toepassing. Je kunt zogenaamd ‘slim geven’ of een schenkingsovereenkomst afsluiten voor een periode van vijf jaar. Dit levert de nodige belastingvoordelen op, omdat de gift dan is af te trekken van je belastbaar inkomen. Wil je eerst info over de beste manier van geven? Neem dan contact op via 0651014410. We helpen je graag verder.

19.  Wat krijg ik terug voor mijn gift?

We gebruiken de giften om de partij te versterken en daarmee het realiseren van onze Idealen en een deel van onze Prioriteiten. Zie ons (verkorte) Partijprogramma op deze website. Met jouw gift maken we elke stem op onze partij zoveel mogelijk waar.

20.  Waarvoor gebruikt Nieuwe Democratie mijn gift?

We gebruiken je gift zorgvuldig en uitsluitend voor activiteiten die de partij versterken. Navolgende nog niet van toepassing. We trainen onze politici, investeren in politiek talent en zetten in op innovaties in de partij en in de manier waarop wij campagne voeren.

21.  Hoe weet ik zeker dat Nieuwe Democratie mijn gift goed besteedt?

De bestuursleden en leden van Nieuwe Democratie zijn kritische mensen. We kunnen iedere euro slechts eenmaal uitgeven en dus zijn we zuinig. In het jaarverslag en de jaarrekening informeren we je over de inkomsten, uitgaven en de kosten van de projecten die wij hebben kunnen ontwikkelen en uitvoeren. De ledenvergadering besluit uiteindelijk de jaarrekening al dan niet goed te keuren. Navolgende nog niet van toepassing. Voorgaande jaarrekeningen vind je op de website.

22.  Valt een schenking aan Nieuwe Democratie onder het successie- en schenkingsrecht? Nog niet van toepassing, wij vragen ANBI-status aan.

Nee, Nieuwe Democratie is als ANBI vrijgesteld van het successie- en schenkingsrecht. Dat betekent dat je een eenmalige gift als persoonsgebonden aftrek van de inkomensbelasting kunt aftrekken. Zo maakt de Belastingdienst het dus makkelijker om te geven.

23.  Ik wil Nieuwe Democratie in mijn testament opnemen. Kan dat?

Allereerst: wij wensen je nog vele gelukkige jaren toe, maar denk je er aan via jouw testament aan Nieuwe Democratie te schenken dan draag je bij aan ons werk voor degenen die achterblijven. Navolgende nog niet van toepassing, wij vragen ANBI-status aan Nieuwe Democratie hoeft als ANBI geen successie- of schenkingsbelasting te betalen. Je kunt hierover contact opnemen via 0651014410.

24.  Mag mijn bedrijf geld geven aan Nieuwe Democratie?

Nieuwe Democratie is dankbaar voor iedere gift, maar de overheid ziet daarop toe en we zijn voorzichtig bij het aannemen van geld van bedrijven. De belangen van bedrijven en ons gedachtegoed mogen niet door elkaar heen lopen. Daarom voeren wij voordat je bedrijf aan ons kan geven graag een gesprek. Zo kunnen we samen een verstandige afweging maken over je gift. Wil jij met jouw bedrijf geven aan Nieuwe Democratie bel 0651014410.

25.  Wat is het RSIN van Nieuwe Democratie?

Het RSIN wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met (overheids)organisaties, zoals de Belastingdienst. Het RSIN van Nieuwe Democratie is 861501251.

26.  Hoe kan ik het landelijk partijbureau bereiken? 

Het liefst in eerste instantie per mail, zie Contact. Is er sprake van een spoedgeval: bel 0651014410.

27.  Hoe kan ik besturen en commissies bereiken?

Het liefst in eerste instantie per mail. Helaas moeten we nog een paar dingen regelen dus kopieer het mailadres en gebruik dat om te mailen. In alfabetische volgorde:

  1. financadministratie@nieuwedemocratie.com
  2. info@nieuwedemocratie.com
  3. landelijkbestuurpenmst@nieuwedemocratie.com
  4. landelijkbestuurvz@nieuwedemocratie.com
  5. ledenadministratie@nieuwedemocratie.com
  6. secretariaat@nieuwedemocratie.com