Waarom heb ik het Laatste Wil Middel verstrekt?

Door het toenemend wegvallen van het geloof in een daarnamaals leef je maar eenmaal in het hiernumaals en dus is een lang leven steeds belangrijker geworden. De bijpassende medische zorg richt zich op de instandhouding van het leven en niet afdoend op de levenskwaliteit. In de extra tijd die je krijgt, overheerst vaak het lijden met de angst voor het komende. Je leeft dan niet langer, maar je sterft langer. Soms is Hulp bij Zelfdoding het beste, maar dat is verboden behalve voor de arts (onder voorwaarden). Waarom?

In de Oudheid was het ondenkbaar de macht over leven en dood aan een arts te laten. De eed van Hippocrates verplichtte medici geen moord in opdracht van een derde te plegen en zij vonden het een eer te helpen. De beslissing was aan de persoon die wilde sterven. Er was geen betutteling.

De euthanasiewet verbiedt Hulp bij Zelfdoding. Raar: de daad is niet strafbaar en hulp daarbij wel. Maar die hulp geldt de strafwet niet: er is geen schade aan de ander; en de hulp is rechtmatig bij diens vrijwillige instemming. Bovendien kan alleen de cliënt de zorgvuldigheidseisen ‘Ondraaglijk’ en ‘Uitzichtloos lijden’ en ‘Geen redelijke andere oplossing is mogelijk’ bepalen en de arts niet.

Ik heb 6 artsen geïnterviewd en een masterstudent Geneeskunde. Ik ben gestopt gezien de grotendeels unanieme meningen. De belangrijkste punten zijn: 1. In de opleiding is er geen morele discussie over de Euthanasiewet als zodanig geweest. 2. Er zijn geen objectieve criteria t.a.v. de zorgvuldigheidseisen Ondraaglijk en Uitzichtloos lijden of Redelijke oplossing aangereikt. Deze zijn niet vast te stellen door de artsenopleiding, KNMG of de wetgever (dat zou dan allang zijn gebeurd). 3. Alleen de cliënt kan het lijden en ‘redelijkheid’ aangeven. 4. Het is beter de Euthanasiewet te vervangen. Uit 2 en 3 volgt:

De wetgever negeert het zelfbeschikkingsrecht en draagt aan de arts op om Zorgvuldigheidseisen toe te passen, waarvoor geen arts adequaat kan worden opgeleid. De SCEN-arts met een kopstudie van drie dagen en ‘een aantal uren’ zelfstudie ook niet. Conclusie: de Euthanasiewet is immoreel. De KNMG handelt immoreel door deze immorele wet te gebruiken. De individuele arts die weet geen ondraaglijk of uitzichtloos lijden vast te kunnen stellen en dat toch doet, gedraagt zich immoreel.

Twee derde van de burgers vindt al sinds 10 jaar in 11 enquêtes dat je zelf mag beslissen over je levenseinde. Op 16-09-2021 was dat 66% en slechts 14% was er tegen; 74% van de burgers wenst, eventueel onder voorwaarden dat het Laatste Wil Middel kan worden verstrekt. Het Openbaar Ministerie; de KNMG; en vooral de ChristenUnie, SGP en de SP (17 zetels, 11,3%) gijzelen ons echter. Overigens: de bijbel bevat geen moreel oordeel over zelfdoding (Kuitert, gerespecteerd theoloog in Suïcide. Wat is er tegen?’.)

Ik zie slechts een optie: burgerlijke ongehoorzaamheid, zoals bij ‘baas in eigen buik’, snel leidend tot abortuswetgeving. T.a.v. de schuldvraag over mijn verstrekking vind ik dat de rechtbank geen uitspraak kan doen op basis van de immorele Euthanasiewet. Ik wil als ik hulp krijg dit standpunt tot bij de Hoge Raad verdedigen en daar is veel geld mee gemoeid. Ik wil een substantieel bedrag zèlf betalen maar ik start ook een crowdfunding om de advocaatkosten te kunnen betalen. Wil je me steunen, doneer dan op NL37 INGB 0006711366 t.n.v. Nieuwe Democratie o.v.v. ‘Rechtszaak Verstrekking’ of via Crowdfunding https://steunactie.nl/actie/levenseinde-1/-4943. Bij voorbaat bedankt.

Ik hoop dat je mijn mailtje wilt forwarden naar degenen in je netwerk die in deze problematiek zijn geïnteresseerd en mij mogelijk willen steunen.

 

Blijf gezond en wees (naar omstandigheden) gelukkig. Wim van Dijk.