Verkiezingsprogramma

(Lees de beknopte versie).

JOUW REGIE IN POLITIEK EN EIGEN LEVEN

Belangrijkste programmapunten: 

 1. Ons partijprogramma stellen we met partijenquêtes samen vast, waarbij je vooraf weet wat ons “wisselgeld” is en waar je bij ons rotsvast op kunt rekenen.
 2. Per verkiezing zijn er twee Idealen die niet onderhandelbaar zijn.
 3. Per verkiezing zijn er maximaal zeven Prioriteiten die wel onderhandelbaar zijn. Daarvan dient per definitie een deel te worden verwezenlijkt in politieke onderhandelingen.
 4. Daarnaast zijn er Belangrijke Onderwerpen die ook na de betreffende verkiezing in onderhandelingen aan de orde kunnen komen, maar als onderhandelingsruimte kunnen worden gebruikt.
 5. Verdeeld stemmen: Zijn de meningen van de partijleden over een onderwerp in de Tweede Kamer verdeeld, dan stemmen we ook verdeeld. Is 30% tegen en 70% voor? Dan stemt 30% van onze fractie tegen en 70% voor. We willen democratisch zijn binnen en buiten de partij.
 6. Democratisch handelen: Wij zijn tegen demagogie, politieke manipulaties, nep nieuws en discriminatie. 
 7. Een meer directe democratie: We willen naast de parlementaire democratie met haar politieke partijen ook een democratische directe inbreng van de bevolking met een referendum (zie de verkorte uitleg Referendum). Van de 27 EU-staten hebben alleen België en Nederland wettelijk geen geen enkele mogelijkheid voor een landelijk referendum. Wij vinden dat de bevolking na objectieve voorlichting mag meebeslissen. Zo weten we wat draagvlak heeft in Nederland. Bij een opkomst van minimaal 70% is het referendum geldig. Bij een meerderheid van 50-60% is de uitslag adviserend en van minimaal 60% is het bindend.

Als startende partij heeft het bestuur voor de komende verkiezingen haar Idealen, Prioriteiten en Belangrijke Onderwerpen vastgesteld. Hieronder staan de twee Idealen, zeven Prioriteiten en de Belangrijke onderwerpen.

Idealen

Ideaal 1: Gezondheidszorg

 1. Eigen regie bij leven en dood: Voor elk individu is de eigen regie bij leven en dood een belangrijk recht en dat wordt door de overgrote meerderheid van de bevolking gewenst. Gemiddeld 64% vindt in tien enquêtes in de afgelopen tien jaar vrij vertaald dat we hier recht op hebben. We dienen onze zelfbeschikking terug te krijgen. Rechtvaardig is alternatieve wetgeving m.b.t. hulp bij zelfdoding, euthanasie en het beëindigen van een voltooid leven op te stellen, ook voor wilsonbekwame cliënten die eerder hun euthanasiewens wilsbekwaam hebben vastgelegd. Een kleine minderheid mag dat niet tegenhouden. Zie Alternatieve route Euthanasie. O.a. willen we de invoering van een levenseindebegeleider; opheffen van de medische beoordeling van de wens tot zelfdoding respectievelijk van ondraaglijk lijden, et cetera. Download de motivatie in het artikel “De wrede dood”, 5 juli 2019 van Wim van Dijk; korte versie of uitgebreide versie. Ieder mag onder voorwaarden over het Laatste Wil middel (de Laatste Wil pil) beschikken.
 2. De ouderenzorg dient te worden verbeterd. Van de ouderen hebben wij onze mooie maatschappij geërfd. Wij zijn het aan hen verplicht voor hen de thuiszorg en ouderenzorg te verbeteren met een verhoogde financiering, betere faciliteiten en uitbreiding van het personeel in de zorginstellingen. We dienen een waardig levenseinde met eventuele hulp bij zelfdoding (wettelijk) mogelijk te maken.

Ideaal 2: Klimaatbeleid

Wij zijn geen klimaatsceptici. Feit is dat de aarde opwarmt door èn menselijke èn natuurlijke factoren. Wij zijn het aan volgende generaties verplicht te zorgen voor een leefbare aarde, niet te warm en met voldoende drinkwater. Dit vraagt om een juiste besteding van onze middelen. We zijn “middelensceptici”. Tot nu toe worden pogingen gedaan om de opwarming van de aarde tegen te gaan zonder dat we goed zicht hebben op wat precies wordt veroorzaakt door de mens (zoals de uitstoot van CO2 en methaan) en wat de invloed is van de natuur (zoals de zonnecyclus en het vrijkomen van methaan uit de oceanen). Onduidelijk is nog in welke verhouding ze bijdragen aan de temperatuurstijging. We willen al uitgevoerd onderzoek gebruiken om die bijdragen zo goed mogelijk in te schatten zodat we onze middelen afgestemd op die verhouding verantwoord kunnen inzetten. Gezien de zorgen van het merendeel van de bevolking hierover geven we voor dit Ideaal geen nadere onderbouwing.

Prioriteiten 

(niet in volgorde van belangrijkheid; indien nodig zullen we die later gedetailleerd onderbouwen)

 1. Belasting: Verlagen van de belasting- en premiedruk bij bruto inkomens lager dan € 24.000,= (overeenkomend met 65% van het modale inkomen van ca € 36.5000). Dat leidt tot een win-win situatie: een ruimer budget voor degenen, die dat hard nodig hebben, en ook meer bestedingen en het groeien van de economie.
 2. Veiligheid: Wij vinden de veiligheid van iedereen belangrijk en die lijkt de afgelopen jaren achteruit te zijn gehold. De statistieken deugen niet, want veel mensen doen niet eens meer aangifte van inbraak, diefstal, oplichting, (seksueel) lastig gevallen worden, etc. Wij willen deeltaken van de politie opdragen aan de (bijgeschoolde) krijgsmacht, onder supervisie van de politie. Zo komt tijd vrij om succesvol aangiftes te behandelen. Ook willen wij de Nationale Politie versterken, m.n. door uitbreiding van de onderdelen m.b.t. milieu(delicten), cybercriminaliteit, vrouwenhandel en witwascriminaliteit.
 3. Betaling overheidspersoneel: verbeteren van de salarissen in: 1. Gezondheidszorg: verplegend en verzorgend personeel: 5% loonsverhoging; 2. Onderwijs: personeel op de basisschool: 5% loonsverhoging; 3. Politie: lagere rangen 10% loonsverhoging. Ons plan kost maximaal ca 1,53 miljard per jaar, waarvan minimaal 25% terugkomt als premies, dus het kost feitelijk maximaal 1,15 miljard per jaar. Met de 12,9 miljard aan Europa weggegeven Coronahulp (we betalen 30 jaar lang minimaal netto 430 miljoen per jaar) zou dat bijna 12 jaar te betalen zijn geweest.
 4. Gezondheidszorg: Bestrijden van de luchtvervuiling: fijnstof, uitlaatgassen en andere vervuilingen verpesten de lucht en ze veroorzaken vooral huid- en longziektes. Niet voor niets liepen de inwoners van Beijing al ver voor de Coronacrisis met mondkapjes op. Is dat onze toekomst, ook als Corona voldoende is bedwongen? Die rotzooi in de lucht moeten we kwijt . We willen het openbaar vervoer plus thuiswerken stimuleren èn de ontwikkeling van technologieën subsidiëren om de luchtvervuilende troep inclusief CO2 in te kunnen vangen.
 5. Opvoeding: Subsidiëren van cursussen voor ouders van jeugdigen met name ivan zes tot achttien jaar op het gebied van communicatie en de ontwikkelingspsychologische processen van kind tot jong volwassene. Met een kind van van zes tot achttien jaar wordt het communiceren vaak moeilijker. Daardoor kan te grote gezins- en schoolproblematiek ontstaan. Wij vinden voorkomen beter dan genezen. Tijdige preventie is noodzakelijk, de jeugdgezondheidszorg heeft immers al te lange wachtlijsten.
 6. Eerste Kamer: Invoeren van een Eenkamersysteem (zie de verkorte uitleg Eenkamersysteem). Nederland is beroemd en berucht om haar poldermodel. Iedereen praat mee. En komt het tot een initiatiefwet of wetswijzigingsvoorstel dan volgt een lange procedure. Voor de toetsing aan de Grondwet, verdragen en daaruit voortvloeiende wetgeving willen we de Eerste Kamer vervangen door een (rechtscollege binnen) de Raad van State met een bindend advies. Dat verkort de procedure voor het invoeren van een wet(swijziging). We voeren een eenkamersysteem en we heffen de Eerste Kamer op. Bedenk: twaalf lidstaten van de EU en de EU zèlf hebben een eenkamersysteem. Zie voor info ons partijprogramma.
 7. Referendum: Opnieuw invoeren van het referendum (zie de verkorte uitleg Referendum). Van de 27 EU-lidstaten hebben alleen België en Nederland wettelijk geen mogelijkheden voor een landelijk referendum. Noorwegen, Cyprus en Tsjechië hebben dat ook niet, maar daar wordt soms toch op wettelijke basis weleens een referendum georganiseerd. In Nederland is het raadgevend referendum in 2015 ingevoerd en afgeschaft in 2018 na het politiek niet gehonoreerde Oekraïne-referendum (2016). Waarom? Omdat de spelregels beroerd waren. We willen een verbeterd referendum invoeren. Eerst moeten drie drempels genomen worden om de noodzaak te onderbouwen en er is een opkomst nodig van minimaal 70% van de kiesgerechtigden. Een meerderheid van bv. 60% is een geldige, bindende uitslag. Zie voor info ons partijprogramma. 

Belangrijke onderwerpen

(niet in volgorde van belangrijkheid; indien nodig worden deze later gedetailleerd onderbouwd)

 1. Gezondheidszorg: mensgericht, efficiënt en betaalbaar
 • Toestaan aan apothekers om onder verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de overheid te dure geneesmiddelen te produceren zonder honorering van de patentrechten, tenzij de farmaceutische industrie gedetailleerd inzicht geeft in de ontwikkelkosten en de prijsopbouw, waarmee zij de prijs acceptabel onderbouwt.
 • Afschaffen van het eigen risico voor door de huisarts aangevraagd eventueel nader medische onderzoek (zoals bv. van bloed- of urine; punt van overleg).
 • Toestaan van vrijwilligerswerk in de gezondheidszorg door bv. werkelozen.
 • Verbeteren van de jeugdgezondheidszorg. De wachtlijsten voor de jeugd bij bv. RIAGG zijn veel te lang. Het verminderen van die wachtlijsten kan door het beschikbaar stellen van een budget om vrijgevestigde beschikbare experts in te zetten, zoals kinderpsychologen en klinische psychologen. Het maatwerk in de jeugdgezondheidszorg willen we versterken door het verbeteren van de samenwerking van de betreffende instellingen die nu geregeld langs elkaar werken. Onze kinderen zijn de toekomst van onze maatschappij. We zijn verplicht het best mogelijke voor hen te regelen.
 • Versterken van de geestelijke gezondheidszorg m.n. in preventieve zin: opnemen in elk basispakket van psychologische hulpverlening, waarbij het aantal sessies niet is gelimiteerd en mag afhangen van de hulpvraag (criteria en regelgeving is punt van overleg).
 • Versterken en subsidiëren van preventieve initiatieven om “Gezond leven” te bevorderen qua voeding, sport, bewegen, seksualiteit en om verslaving te voorkomen.
 • Verbeteren van knelpunten in het zorgstelsel door overleg met patiënten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars.
 • Bevorderen van zorgexperimenten gericht op adequate, transparante, efficiënte en cliënt- of patiëntgerichte zorg.
 • Herzien van rapportageverplichtingen: naar meer zinvol, efficiënt en adequaat.
 • Versterken van de regie door de cliënt of patiënt bij ziekte en therapiekeuze.
 • Stimuleren van deelname aan een databank met best practices in de gezondheidszorg. Na evaluatie van een best practice wordt een incentive gegeven en jaarlijks een prijs uitgereikt (criteria ontwikkelen is punt van overleg).
 • Aanpassen van het Diagnose – Behandelcombinatie systeem (DBC) om de bureaucratie en het onjuist toepassen van DBC’s tegen te gaan.

2. Onderwijs: de nadruk ligt op het onderwijsleerproces

 • Regelgeving: De jeugd is onze toekomst. Leiden we onze kinderen slecht op dan is dat beroerd zowel voor henzelf als voor de maatschappij. Voor een kind moeten er voldoende ontwikkelingskansen zijn en onderwijsaandacht. Wij willen de druk van de bureaucratische regelgeving en administratie sterk verminderen; en de rapportageverplichtingen herzien: naar meer zinvol, efficiënt en adequaat. De druk kan ook omlaag met redelijk betaalde en bijgeschoolde klassenassistentes en door extra personeel aan te stellen voor achterblijvers en hoogbegaafde leerlingen.
 • Verbeteren van de mogelijkheden voor de inzet van klassenassistentes.
 • Invoeren van een extra budget voor achterblijvers en hoogbegaafde leerlingen.
 • Invoeren van een vrijwillig te volgen cursus Communicatie met de duur van een half schooljaar voor leerlingen van 15 jaar en ouder gesubsidieerd door de overheid. Bij alles wat iemand doet of wil doen is goed communiceren van levensbelang. De cursus bevordert de persoonlijke ontwikkeling.
 • Invoeren van een vrijwillig te volgen vak ter voorbereiding op het volwassen leven met psychologische en filosofische inzichten en met aandacht voor de morele ontwikkeling in de op één na hoogste klassen van het middelbaar onderwijs. Dit bevordert de persoonlijke ontwikkeling.
 • Invoeren verplichte maatschappelijke stages na diplomering op de middelbare school. Bv.: vervolgopleidingen beginnen drie maanden later en de afgestudeerde middelbare scholieren volgen daarin die stage; of vervolgopleidingen nemen in het eerste jaar drie maanden verplichte maatschappelijke stage op, verspreid over het jaar (september – november; december – februari; maart – mei). Dit bevordert de maatschappelijke voorbereiding.
 • Subsidiëren van digitaal en online onderwijs.
 • Bevorderen van de maatschappelijke acceptatie van een maatwerkdiploma per vak op verschillende niveaus (Beroepsonderwijs en Algemeen Vormend Onderwijs).
 • Bestrijden van laaggeletterdheid (ook digitaal).
 • Verbeteren en meer toegankelijk maken van tweede kans onderwijs.

    3. Opvoeding: ouders blijven de kernopvoeders van hun kinderen

 • Verbeteren van de mogelijkheden van thuiswerken. Hoe je het ook wendt of keert, de ouders en met name de moeder zijn voor het kind de belangrijkste opvoeders. Door de lock down hebben werkgevers en werknemers ervaren dat thuiswerken een serieuze optie is. Het spaart reistijd en filetijd (en het milieu), reiskosten, met kinderen kan het werk gespreid worden gedaan, er is geen afleiding door (kletsende) collega’s, vergaderingen online zijn efficiënter, etc. Deels thuiswerken en deels op de bedrijfslocatie levert aanzienlijke voordelen. Thuiswerken levert tijdwinst die kan worden ingezet om een meer substantiële oudertaak voor de kinderen te kunnen vervullen.
 1. Arbeid en arbeidsmarkt: recht op werk en recht op inkomen
 • Vermindering van de ziekterisico’s voor kleine werkgevers. Kleine ondernemingen kunnen zich moeilijk verder ontwikkelen en groeien. Het risico van de twee jaar verplichte loondoorbetaling bij ziekte verhindert het aanstellen van personeel in vaste dienst. De kosten om zich hiervoor te verzekeren brengt de concurrentiepositie in gevaar. Wil onze economie floreren dan moeten we (voor een gedeelte) de verplichte loondoorbetaling verminderen. Bv. met een progressief oplopende periode van verplichte doorbetaling door werkgevers: 1-4 werknemers: 0,5 jaar; 5-8 werknemers: 1 jaar; 9 -12 werknemers: 1,5 jaar; meer dan 12 werknemers: 2 jaar. Het UWV neemt tot maximaal 2 jaar de loondoorbetaling over.
 • Verbeteren van de mogelijkheden voor zelfstandigen zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en het pensioen te regelen.
 • Verminderen van de jeugdwerkeloosheid. Jeugdigen die werkeloos zijn, dat moeten we niet willen. Betaald werk geeft zin en structuur aan het leven. Het daagt uit tot een verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het geeft mogelijkheden een volwassen leven te leiden en op termijn eventueel een gezin te stichten. Zonder geld vaart niemand wel. Wij willen onderzoek naar de financiering en de effecten van de subsidiëring van een substantieel deel van de loonkosten van jeugdwerklozen tot 25 jaar bij een werkgever die na twee jaar subsidie – inkomsten een baangarantie voor minimaal twee jaar wil geven.
 • Onderzoek naar de effecten van de subsidiëring van een substantieel deel (punt van overleg) van de loonkosten van werklozen van 60 jaar of ouder tot hun pensionering en de financiering daarvan, gebaseerd op het bij de arbeid passende loon; en aanvulling tot de werkeloosheidsuitkering behorende bij het laatstgenoten loon.
 • Herzien van het pensioenstelsel t.a.v.: de invloed van de gepensioneerden op het beleid van het pensioenfonds; het eigendomsrecht van de inleg; eventueel van de doorsneesystematiek om het mogelijk betalen van de jongeren voor de ouderen te optimaliseren; het opzetten van een eigen pensioenfonds; het onderbreken van de premieafdracht; een persoonlijke pensioenleeftijd; et cetera.
 • Verbeteren van de kansen van mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt m.b.v.: onmiddellijke doorbetaling van het volledige loon bij ziekteverlof door het UWV; subsidiëring van de loonkosten afhankelijk van de zwaarte van de arbeidshandicap met 10% tot 50% (punt van overleg), indien te motiveren met een lagere productiviteit.
 • Bevorderen van de sociale woningbouw. Openbreken van de huizenmarkt met goedkopere initiatieven om te bouwen. Het verkrijgen van woonruimte is een ziekmakend proces en dat zal het bij onveranderd beleid blijven. Het aangluren van de lange wachtlijsten kan leiden tot een acute depressie. Het huren of kopen van een huis of flat is een drama. De lagere inkomensgroepen moet meer kansen krijgen op betaalbare woningen. Hoe dat moet hebben wij eerlijk gezegd nog niet scherp. Wij willen met betrokkenen uit de bouwwereld en relevante anderen snel overleggen over mogelijkheden. Een mogelijkheid is wellicht het bevorderen van de sociale woningbouw m.b.v. een door de overheid gefinancierd Bouwbedrijf dat opdrachten gunt aan aannemers die de bv. in andere landen succesvolle en goedkopere bouwmethodieken willen toepassen. Een woningbouwcoöperatie wordt verplicht aan te tonen welk deel van het vermogen moet worden gereserveerd voor onderhoud en overhead, de rest dient zij via dit Bouwbedrijf te benutten voor de sociale woningbouw. De wachtlijst voor een sociale huurwoning dient in 2025 te zijn bekort tot twee jaar en in 2030 tot een jaar.
 • Versterken innovaties door te investeren in onderzoek via een transparante subsidiëring door de overheid (criteria ontwikkelen is punt van overleg).
 • Coördineren van het beleid t.a.v. het gebruik en misbruik van het internet: verbeteren van het reglementeren van de platformeconomie, beschermen van de privacy en aanscherpen van de wetgeving tegen misbruik.
 • Vooropstellen van het welzijn: wij willen dat ieder meer gericht is op wel-“zijn” dan op wel-“hebben”. Economische groei dient verder een groei te zijn die past bij de omvang van de bevolking; de arbeidsmarktontwikkelingen; en de geschatte toenemende kosten van onderwijs, gezondheidszorg, natuur, klimaatbeheersing en energiemarkt.
 • Verhogen (progressief) van de belasting- en premiedruk bij bruto inkomens van meer dan 2, 2,5 of 3 maal (punt van overleg) het modale bruto inkomen (in 2020 ca € 36.500; dus van ca € 73.000,= of € 110.00,=) ter bekostiging van het verlagen van de belasting- en premiedruk bij bruto inkomens onder de 65% (punt van overleg) van het modale inkomen van ca € 36.500 ; dus van € 24.000,=. De tussengroep houdt dezelfde belasting- en premiedruk.
 • Onderzoeken van de wenselijkheid, haalbaarheid en financiering van een gegarandeerd respectievelijk universeel basisinkomen en afschaffen van uitkeringsbureaucratie.
 • Bevorderen van het thuiswerken (met belastingfaciliteiten of subsidies voor de thuiswerkkosten).
 1. Duurzaamheid: het veilig stellen van de toekomst voor onze kinderen. Voorlopig doorgaan op de ingeslagen weg, totdat resultaten van het onderzoek naar de natuurlijke en de menselijke factoren voor het opwarmen van de aarde betere afwegingen mogelijk maken.
 • Energiebeleid: Nastreven van onafhankelijkheid van de gas- en olieverkopende landen door het stimuleren en subsidiëren van het opwekken van duurzame energie m.b.v. niet fossiele energiebronnen (zon/water/wind/geothermie).
 • Energiebeleid: Bevorderen en subsidiëren van een energieneutrale omgeving m.b.t. wonen, werken en vrije tijd.
 • Subsidiëren van de ontwikkeling van technologieën voor het wegvangen van koolstofdioxide en methaan in de strijd tegen de menselijke component van de opwarming van de aarde
 • Bevorderen van de technologie voor driedimensionale “landbouw” in grote flatgebouwen met het vrijmaken van landbouwareaal voor de uitbreiding van de vrije natuur (met het herontwikkelen van bos- en heidegebieden; water- en moerasgebieden, et cetera) en met een positief effect op de CO2-uitstoot.
 • Subsidiëren van de ontwikkeling van technologieën voor het vrijmaken van voedingsstoffen (suikers, eiwitten en vetten) uit hout, gras, et cetera m.b.v. bacteriën, schimmels, dierlijke en menselijke enzym(system)en.
 • Subsidiëren van de ontwikkeling van technologieën voor het kweken van insecten en het vrijmaken van voedingsstoffen uit insecten.
 • Verbeteren van het waterbeheer om de zoetwatervoorraad veilig te stellen.
 • Verzwaren van de belasting voor de vervuiler: afhankelijk van de mate en soort vervuiling (criteria en regelgeving is punt van overleg).
 • Aanpakken van de milieucriminaliteit door uitbreiding van en eventuele verzelfstandiging met verdere professionalisering van de milieupolitie.
 • Verzwaren van de bestraffing van milieucriminaliteit met een aangescherpte wetgeving (financieel strafrechtelijk en qua schade en belasting).
 • Verbieden en strafbaar stellen van het produceren en verkopen van alle niet biologisch afbreekbaar plastic in 2030, waarna uitsluitend biologisch afbreekbaar plastic mag worden gebruikt. Dit is een logische uitbreiding van het Europees verbod op plastic wegwerpartikelen, zoals rietjes, bestek, borden en piepschuim verpakkingen (afgesproken op 21 mei 2019).
 • Verhogen van de belasting op watergebruik, m.n. in de industrie.
 1. Veiligheid: voor iedereen zonder uitzonderingen
 • Versterken van de democratische rechtstaat en strenger optreden tegen ondermijning van de rechtstaat (criteria en regelgeving is punt van overleg).
 • Uitbreiden van het rechtbankpersoneel voor een adequate en tijdige rechtspraak.
 • Bevorderen van de toegang tot de rechtspraak door het beter opheffen van financiële drempels en een adequate betaling van de pro deo advocatuur.
 • Bevorderen van een samenleving waarin iedereen veilig is ongeacht cultuur, godsdienst, ras, seksuele geaardheid (m.n. het bevorderen van de LHBTI-emancipatie), et cetera.
 • Decriminaliseren van genotmiddelen. Zolang de mensheid bestaat gebruikt zij genotmiddelen (begin vorige eeuw werd vrij cocaïne gesnoven) en dat zal zo blijven. Het Don Quichot gevecht ertegen kan nooit worden gewonnen. Om de overlast van de zeer gevaarlijke drugsmaffia te verminderen zullen we die criminelen los moeten maken van de productie en verkoop van drugs. Dat kan deels door het toestaan onder goede regelgeving van de gecontroleerde productie en verkoop van cannabis, khat, XTC, LSD en paddo’s die volgens het RIVM minder tot niet verslavend zijn vergeleken met alcohol en tabak.
 • Ontwikkelen van een Europees veiligheidsbeleid met intensieve samenwerking tussen de nationale politiecorpsen en veiligheidsdiensten.
 • Ontwikkelen van een Europese krijgsmacht, inperken van de Nederlandse. 
 1. Het politieke systeem: in Nieuwe zin democratisch
 • Invoeren van een politiek onafhankelijk Enquête-Informatie instituut “EI” dat diepe voeling houdt met het gedachtegoed in de bevolking via een waarde- en normenvrije infovergaring uit de journalistiek, op sociale media, wetenschap, et cetera. Deze info wordt besproken in deskundige denktanks die vaststellen of er nader onderzoek moet plaatsvinden. De info wordt gedeeld met ieder die zich daarvoor digitaal inschrijft. Het EI houdt daarna enquêtes onder de partijleden èn onder de bevolking. De uitslagen daarvan zijn voor ons leidend. Dat is de nieuwe meer directe democratie. De overheid bekostigt het EI, zo niet dan richten wij het zèlf op.
 • Veranderen van de naam volksvertegenwoordiger in bevolkingsvertegenwoordiger.
 1. Diversen
 • Sneller beoordelen van een verblijfsvergunning voor vluchtelingen (criteria punt van overleg) met een onderscheid tussen puur economische vluchtelingen en zij die vluchten uit fysieke of psychische nood.
 • Herzien van de ontwikkelingshulp: uitsluitend aan landen die de mensenrechten respecteren; en geen vrijblijvendheid (criteria en regelgeving punt van overleg)
 • Europa en de wereld: een mer à boire (verder overleg noodzakelijk).