Verkiezingsprogramma (beknopt)

(Lees de uitgebreide versie).

JOUW REGIE IN POLITIEK EN EIGEN LEVEN

Belangrijkste programmapunten: 

  1. Ons partijprogramma stellen we met partijenquêtes samen vast, waarbij je vooraf weet wat ons “wisselgeld” is en waar je bij ons rotsvast op kunt rekenen.
  2. Per verkiezing zijn er twee Idealen die niet onderhandelbaar zijn.
  3. Per verkiezing zijn er maximaal zeven Prioriteiten die wel onderhandelbaar zijn. Daarvan dient per definitie een deel te worden verwezenlijkt in politieke onderhandelingen.
  4. Daarnaast zijn er Belangrijke Onderwerpen die ook na de betreffende verkiezing in onderhandelingen aan de orde kunnen komen, maar als onderhandelingsruimte kunnen worden gebruikt.
  5. Verdeeld stemmen: Zijn de meningen van de partijleden over een onderwerp in de Tweede Kamer verdeeld, dan stemmen we ook verdeeld. Is 30% tegen en 70% voor? Dan stemt 30% van onze fractie tegen en 70% voor. We willen democratisch zijn binnen en buiten de partij.
  6. Democratisch handelen: Wij zijn tegen demagogie, politieke manipulaties, nep nieuws en discriminatie. 
  7. Een meer directe democratie: We willen naast de parlementaire democratie met haar politieke partijen ook een democratische directe inbreng van de bevolking met een referendum (zie de verkorte uitleg referendum). Van de 27 EU-staten hebben alleen België en Nederland wettelijk geen enkele mogelijkheid voor een landelijk referendum. Wij vinden dat de bevolking na objectieve voorlichting mag meebeslissen. Zo weten we wat draagvlak heeft in Nederland. Bij een opkomst van minimaal 70% is het referendum geldig. Bij een meerderheid van 50-60% is de uitslag adviserend en van minimaal 60% is het bindend.

Als startende partij heeft het bestuur voor de komende verkiezingen haar Idealen, Prioriteiten en Belangrijke Onderwerpen vastgesteld. Hieronder staan de twee Idealen.

Ideaal 1: Gezondheidszorg

  1. Eigen regie bij leven en dood: Voor elk individu is de eigen regie bij leven en dood een belangrijk recht en dat wordt door de overgrote meerderheid van de bevolking gewenst. Gemiddeld 64% vindt in tien enquêtes in de afgelopen tien jaar vrij vertaald dat we hier recht op hebben. We dienen onze zelfbeschikking terug te krijgen. Rechtvaardig is alternatieve wetgeving m.b.t. hulp bij zelfdoding, euthanasie en het beëindigen van een voltooid leven op te stellen, ook voor wilsonbekwame cliënten die eerder hun euthanasiewens wilsbekwaam hebben vastgelegd. Een kleine minderheid mag dat niet tegenhouden. Zie Alternatieve route Euthanasie. O.a. willen we de invoering van een levenseindebegeleider; opheffen van de medische beoordeling van de wens tot zelfdoding respectievelijk van ondraaglijk lijden, et cetera. Download de motivatie in het artikel “De wrede dood”, 5 juli 2019 van Wim van Dijk; korte versie of uitgebreide versie. Ieder mag onder voorwaarden over het Laatste Wil middel (de Laatste Wil pil) beschikken.
  2. De ouderenzorg dient te worden verbeterd. Van de ouderen hebben wij onze mooie maatschappij geërfd. Wij zijn het aan hen verplicht voor hen de thuiszorg en ouderenzorg te verbeteren met een verhoogde financiering, betere faciliteiten en uitbreiding van het personeel in de zorginstellingen. We dienen een waardig levenseinde met eventuele hulp bij zelfdoding (wettelijk) mogelijk te maken.

Ideaal 2: Klimaatbeleid

Wij zijn geen klimaatsceptici. Feit is dat de aarde opwarmt door èn menselijke èn natuurlijke factoren. Wij zijn het aan volgende generaties verplicht te zorgen voor een leefbare aarde, niet te warm en met voldoende drinkwater. Dit vraagt om een juiste besteding van onze middelen. We zijn “middelensceptici”. Tot nu toe worden pogingen gedaan om de opwarming van de aarde tegen te gaan zonder dat we goed zicht hebben op wat precies wordt veroorzaakt door de mens (zoals de uitstoot van CO2 en methaan) en wat de invloed is van de natuur (zoals de zonnecyclus en het vrijkomen van methaan uit de oceanen). Onduidelijk is nog in welke verhouding ze bijdragen aan de temperatuurstijging. We willen al uitgevoerd onderzoek gebruiken om die bijdragen zo goed mogelijk in te schatten zodat we onze middelen afgestemd op die verhouding verantwoord kunnen inzetten. Gezien de zorgen van het merendeel van de bevolking hierover geven we voor dit Ideaal geen nadere onderbouwing.

Voor een nadere uitwerking van de Prioriteiten en de Belangrijke Onderwerpen zie het volledige Verkiezingsprogramma.