Partijprogramma Nieuwe Democratie (beknopt)

(Lees het uitgebreide partijprogramma).

Waarom een nieuwe politieke partij?

De politiek behoort de gehele Nederlandse bevolking te verbinden. Daarom wegen wij de mening mee van onze leden, maar ook die van de bevolking. De snel veranderde samenleving vraagt een vernieuwde democratie met een rechtstreekse werkelijke inbreng van de bevolking op punten die dwars door alle partijen heen belangrijk zijn. We streven naar die meer directe democratie met behulp van partij- en bevolkingsenquêtes. De huidige partijen staan op een politieke menukaart en ze bieden elk één meergangenmaaltijd aan. Take it or leave it. Wij willen ons diner per verkiezing à la carte bereiden zowel met de partijleden als met wat leeft in de bevolking (uitgezonderd de eerste maaltijd, want ergens moet je beginnen).

Nieuwe Democratie hanteert dus deels andere democratische principes op partij- en nationaal niveau, want wij geven aandacht zowel aan de eigen partijpolitieke standpunten als aan wat nationaal gezien de meerderheid van de bevolking belangrijk vindt. Wij willen onze eigen Idealen en Prioriteiten realiseren, maar we spannen ons daarnaast in de vraagstukken op te lossen die een grote meerderheid van de bevolking dwars door politieke partijen heen belangrijk vindt.

Wat ons behoort te verbinden is de oprechte en in de opvoeding te leren houding elke medemens te accepteren, te respecteren en te vertrouwen. Dit houdt in dat iedereen aan iedereen zonder uitzondering een gelukkig leven toewenst. Wij bedoelen met ‘geluk’ geen (egoïstisch) op genot gericht consumentisme, maar vooral een gevende, liefhebbende, zingevende levensvervulling. Dat lukt niet op de korte termijn. Daartoe moeten we onze kinderen voldoende moreel besef bijbrengen als tegengif tegen overdreven genotzucht, populisme, extremisme en nihilisme. Het extreme populisme leidt tot het ontkennen van waarheden, het minachten van waarden en normen, de wetenschap en tot nepnieuws. Laten we elk kind en volwassene beter leren communiceren, laten we ze inzicht geven in sociale processen, leren verantwoordelijkheid te nemen, en laten we de jeugd voorbereiden op een leven dat minder sterk economisch en materialistisch is gericht.

Lees hieronder de belangrijkste programmapunten van Nieuwe Democratie. Vind je ze de moeite waard? we ontmoeten graag mensen die willen meedenken en actief mee willen doen. Wil je vrijwilliger zijn, bestuurslid, kandidaat voor de Tweede Kamer, of wil je een ondersteuningsverklaring tekenen? Graag. Mail info@nieuwedemocratie.com.

Belangrijkste programmapunten: 

 1. Politieke partijen hebben waslijsten met punten die meetellen in de Kieswijzer al ze zijn merendeels niet te realiseren. Ze worden vaak in de coalitievorming losgelaten om iets anders te scoren. Als kiezer weet je niet waar je aan toe bent. Dit schept een gevoel van verraad wat leidt tot cynisme en machteloosheid tegenover de politiek en haar instituties (CBS: vertrouwen in de Tweede Kamer 2017 – 2018 42%, in de Europese Unie 45%; lage opkomst bij diverse verkiezingen). Wij willen dat anders: per verkiezing bepalen partij en bevolking samen twee Idealen die niet onderhandelbaar zijn. Daarnaast zeven wel onderhandelbare Prioriteiten, waarvan we per definitie een deel dienen te realiseren in politieke onderhandelingen. Wij gaan een compromis niet uit de weg als dat noodzakelijk is om een deel van onze punten te verwezenlijken. Voor 2021 zijn de Idealen en Prioriteiten door het bestuur bepaald, want ergens moet je beginnen.

Zijn de meningen in de partij verdeeld, dan stemt Nieuwe Democratie verdeeld. Je mening telt werkelijk en je weet vooraf waar je aan toe bent.

Ideaal 1 Gezondheidszorg

 • Voor elk individu is de eigen regie bij leven en dood een belangrijk recht en dat wordt vrij vertaald uit 10 enquêtes in de afgelopen tien jaar door gemiddeld 64% van de bevolking gewenst. In de derde evaluatie van de Euthanasiewet mei 2017 bleek dat voor 60 à 80 % van de inwoners te gelden. Het is noodzakelijk een alternatieve euthanasiewetgeving te ontwerpen t.a.v. Hulp bij Levensbeëindiging, euthanasie en beëindiging van een voltooid leven. Met name ook bij wilsonbekwame cliënten die eerder wilsbekwaam hun euthanasiewens hadden geregeld. Zie Alternatieve route Euthanasie . Wij willen o.a. de medische beoordelingen opheffen van de wens tot zelfdoding respectievelijk van ondraaglijk lijden,  een levenseindebegeleider invoeren , etc. Download de motivatie in het artikel “De wrede dood”, 5 juli 2019 van Wim van Dijk; korte versie of uitgebreide versie. Ieder mag onder zorgvuldig vastgestelde voorwaarden over het Laatste Wil Middel (de Laatste Wil Pil) beschikken.
 • De ouderenzorg dient te worden verbeterd. Van de ouderen hebben wij onze mooie maatschappij geërfd. Wij zijn het aan hen verplicht te zorgen voor een waardig levenseinde, thuiswonend of indien nodig in een goed ingerichte zorginstelling met voldoende en bekwaam personeel.

 Ideaal 2 Klimaatbeleid

Wij zijn geen klimaatsceptici. We zijn middelensceptici. Feit is dat de aarde opwarmt door èn menselijke èn natuurlijke factoren. Voor de volgende generaties moeten we zorgen voor een leefbare aarde, niet te warm en met voldoende drinkwater, voldoende hoge dijken, etc. Dit vraagt om een juiste besteding van onze middelen. Maar wat is de invloed van de mens en van de natuur? Onduidelijk is nog in welke verhoudingen deze oorzaken bijdragen aan de opwarming. Dat willen we met al uitgevoerd onderzoek inschatten zodat we onze middelen afgestemd op die verhoudingen verantwoord kunnen inzetten. De dijken voldoende hoog, de menselijke uitstoot van CO2 en methaan voldoende laag. Ons onafhankelijke voorlichtingsinstituut geeft objectieve voorlichting. Het merendeel van de bevolking maakt zich zorgen over de klimaatverandering.

(Zie de Prioriteiten/Belangrijke Onderwerpen in het Verkiezingsprogramma).

Verdere uitgangspunten zijn:

 1. Ieder lid kan bij ons persoonlijk meedenken over veiligheid; klimaat; luchtvervuiling; belastingen; salarisverbetering van het personeel in de zorg, het onderwijs en de politie; euthanasie en regie in eigen leven; thuiswerken; ouderschapsverlof; jeugdwerkeloosheid; sociale woningbouw; etc. We zorgen voor neutrale info en we vragen actief jouw mening. Je kunt je partijstem uitbrengen bij de beslissingen daarover. Uit een lijst met overgebleven Idealen, Prioriteiten en (nieuwe) Belangrijke Onderwerpen bepalen de partijleden met partijenquêtes de onderwerpen voor verkiezingen na 2021. Wij respecteren het oordeel van de partijleden.
 2. Voor elk individu is de eigen regie bij leven en dood een belangrijk recht. Het aanpassen van de euthanasiewetgeving t.a.v. zelfdoding is noodzakelijk, ook ten aanzien van de wilsonbekwame cliënt. Ieder zou over de Laatste Wil Pil mogen beschikken met een zorgvuldig opgestelde regeling.
 3. De ouderenzorg dient te worden verbeterd. Van de ouderen hebben wij onze mooie maatschappij geërfd. Wij zijn het aan hen verplicht indien nodig voor een waardig levenseinde te zorgen, thuiswonend of in een zorginstelling.
 4. Om geïnformeerd meedenken te bevorderen richten we een van ons onafhankelijk Enquête-Informatie instituut (EI) op. Het EI houdt diepe voeling met wat in de bevolking speelt via vergaring van feitelijke informatie uit de journalistiek, sociale media, wetenschap, etc. Deze info wordt besproken in een per onderwerp deskundige denktank en deze stelt vast of er nader onderzoek moet plaatsvinden. Op de EI-website wordt kernachtig in begrijpelijke taal feitelijke info geplaatst als antwoord op de erosie van de adequate info-voorziening. Bij belangrijke issues voert het EI onder haar verantwoordelijkheid wetenschappelijk verantwoorde en te generaliseren bevolkingsenquêtes uit. Elke stemgerechtigde die dat wenst (ook een niet partijlid!), mag een beschermd EI-e-mailadres aanvragen en kan indien gewenst worden geselecteerd. Elke stemgerechtigde draagt zelf de verantwoordelijkheid zich objectief te informeren.
 5. Er komt een referendum (zie verkorte uitleg referendum), zoals in 25 van de 27 EU-lidstaten. Het is geldig is bij een opkomstpercentage van minimaal 70% (of 65%, kwestie van overleg) van de kiesgerechtigden. Er zijn drie drempels voor het aanvragen van een referendum en twee drempels voor de geldigheid van het referendum.
 6. Wij keren ons tegen populisme of rechtsextremisme.
  • Het extreme populisme ondermijnt de democratie met leugens, met fake news en het tast de geloofwaardigheid van journalisten, wetenschappers, rechtsvertegenwoordigers en politieke instituties aan. Feitelijk is het een buitensluiten van anderen. Dat alles wordt toegestaan onder het mom van de Vrijheid van Meningsuiting. Dit populisme is vooral een reactie op de immigratie en het onvoldoende functioneren van de parlementaire democratie. De ineffectieve reactie is het zich terugtrekken op de oude stellingen van de parlementaire democratie van de vorige eeuw. Dat is zinloos gezien de toename van openheid en mondigheid, mede dankzij de sociale media en de snelle technologische ontwikkelingen. Het vasthouden aan het oude roept groeiende weerstand op en tegenkrachten die onze samenleving ontwrichten. Een vernieuwing van de democratie is vereist, passend in de fundamenteel veranderde samenleving.
  • De naam bevolkingsvertegenwoordiger (representeert alle inwoners) moet de naam volksvertegenwoordiger (representeert een groep binnen onze samenleving) vervangen. In de politiek en in officiële stukken leidt “volk” tot misverstanden. Politici kunnen “volk” misbruiken voor de autochtonen. Ze doen alsof deze de “rechthebbende” inwoners van Nederland zijn, die anderen mogen uitsluiten, of ze misbruiken “volk” voor politieke manipulaties (bv. “eigen volk eerst”).

De invulling van het eerste verkiezingsprogramma

Als startende partij heeft het bestuur van Nieuwe Democratie voor de komende verkiezingen haar twee Idealen, zeven Prioriteiten en Belangrijke Onderwerpen vastgesteld. Voor een overzicht: zie het (eventueel verkorte) verkiezingsprogramma. Na een hopelijk positieve uitslag van de verkiezingen laten we onderzoek uitvoeren naar wat zich in de samenleving afspeelt en we houden daar rekening mee.

Wil je financieel bijdragen aan de start van Nieuwe Democratie, dan kan dat op bankrekeningnummer NL37 INGB 0006711366. Vermeld: Bijdrage Nieuwe Democratie. Wordt lid.