Opniniebijdrage

Palliatieve sedatie

De KNMG staat Palliatieve sedatie toe als het verwachte stervensproces korter zal duren dan 14 dagen en ze wil dat gaan toestaan bij langer dan 14 dagen. Zou palliatieve sedatie nodig zijn dan is het barmhartig als de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger mag kiezen tussen palliatieve sedatie en onmiddellijke euthanasie, ook zonder euthanasieverklaring.

Palliatieve zorg is vaak prima. Palliatieve sedatie om de patiënt in een toestand van verminderd bewustzijn te brengen om zonder eten en drinken te versterven vind ik volstrekt zinloos. De patiënt verwerkt externe en interne prikkels, zoals pijnprikkels, maar kan daarop nauwelijks reageren. Deze lijdensweg van meestal enkele tot 14 dagen lijkt genadevol, maar ze is wreed. Voor de naasten, het verplegend personeel dat om de patiënt is gaan geven, en de arts, is het traumatisch. Waarom gebeurt dat? Iedereen weet dat de patiënt lijdt en sterft, dus waarom geen dadelijke euthanasie, ook zonder Euthanasieverklaring?

De Euthanasiewetgeving verhindert dit barmhartige sterven.
Artsen moeten wettelijk verplicht de zorgvuldigheidseisen Ondraaglijk en/of Uitzichtloos lijden en/of Een andere Redelijke oplossing is mogelijk vaststellen. Zo niet dan weigeren ze Levenseindehulp. De wetgeving is deels immoreel omdat ze artsen deze beoordeling opdraagt. Dat kunnen ze immers niet. Slechts de betrokkenen zèlf kunnen bepalen wat voor hen Ondraaglijk, Uitzichtloos en Redelijk inhoudt en dat hebben ze eventueel eerder wilsbekwaam vastgelegd in hun Euthanasieverklaring. Objectieve criteria zijn voor deze zorgvuldigheidseisen niet te bepalen. Dat zou dan allang zijn gebeurd en er zouden geen discussies meer zijn of ervaringen van willekeur. Niet dat de individuele arts willekeurig handelt: ieder handelt integer binnen de eigen kennis, ervaringen en overtuigingen. Problematisch is dat verschillende artsen verschillend kunnen beslissen over dezelfde casus. Dit ervaart men als willekeur.
Het toepassen van palliatieve sedatie, waarin per definitie sprake is van Ondraaglijk èn Uitzichtloos lijden èn Geen andere Redelijke oplossing is mogelijk, is irrationeel. Dat de patiënt niet meer kan aangeven Vrijwillig en Weloverwogen te willen sterven mag barmhartige Euthanasie niet verhinderen. Wordt dadelijk Euthanasie toegepast, dan ervaren patiënten, hun naasten, hulpverleners en artsen niet het traumatische versterven, waarin de patiënt vaak in een skelet verandert.

In 2040 zijn er minimaal 1.300.000 “Euthanasie – patiënten” (13,7% van de volwassenen). Alzheimer 500.0001; Parkinson 91.0002; Hart en vaatziekten 670.0003; kanker 45.000 sterfgevallen per jaar4; en andere uitzichtloze aandoeningen met een ongewenste lijdensweg. De benodigde zorgvraag zal geleidelijk sterk stijgen. Intussen wenst 83% burgers de eigen Levenseinderegie. Vooral door de toegenomen wens van zelfbeschikking en door de verschuiving van de algemene beschermwaardigheid van het leven naar de evalueerbare individuele levenskwaliteit met mogelijk een individuele doodswens. Toch blijft in Nederland het waardig mogen sterven in eigen regie een probleem. Bij het Expertisecentrum Euthanasie kan het tot 2 jaar duren voordat een beslissing is genomen over wel of geen euthanasie. Volgens de officiële cijfers werd in 2019 ca 7000 keer Euthanasie verleend en ca 1000 keer geweigerd. Er was 34.000 keer palliatieve sedatie. De vraag is of deze aantallen geen onderschattingen zijn en of palliatieve sedatie (‘natuurlijke dood’) niet wordt gebruikt ter vervanging van Euthanasie (verplichte melding).

Euthanasiewetgeving
Ik bepleit een Euthanasiewetgeving zonder de subjectieve zorgvuldigheidseisen Ondraaglijk/Uitzichtloos lijden en Een redelijke andere oplossing is mogelijk. Ieder krijgt Levenseindehulp die Vrijwillig en Weloverwogen Levenseindehulp wenst en dat tijdig wilsbekwaam en daarbij goed geïnformeerd over de eigen situatie heeft vastgelegd in een Euthanasieverklaring (schriftelijk en/of video). De wilsbekwaam afgelegde Euthanasieverklaring blijft onverkort geldig bij het ontstaan van wilsonbekwaamheid. Ieder waarvoor de arts zou besluiten tot palliatieve sedatie kan euthanasie krijgen. De Levenseindebegeleider (nu de arts) verkrijgt vlak voor het sterven een Levenseindemiddel. Het wordt meteen zorgvuldig gebruikt. Bij twijfel wordt een second opinion van een tweede Levenseindebegeleider gevraagd.

1. https://www.alzheimer-nederland.nl/
2. https://www.parkinson-vereniging.nl/
3. https://www.hartstichting.nl/
4. https://www.kwf.nl/kanker/niet-meer-beter-worden