Kandidaatstellingsformulier Nieuwe Democratie voor het lidmaatschap van het Landelijk Bestuur.

Lees eerst Info Kandidaatstelling Landelijk Bestuur.

Inleveren bij het betreffende bestuur.

Naam                      : ________________________________________

Geboorteplaats     : _____________________________ Geboortedatum: __________

BSN                        : _________________________________________

Volledig adres       : _________________________________________

E-mailadres          : _____________________________ Telnr: __________________

Evt websitelink    : __________________________________________

Beroep                   : _____________________________ Lid sinds: _______________

Ondergetekende verklaart:

 1. Ik stel me kandidaat voor het lidmaatschap van het Landelijk Bestuur.
 2. Ik zal bij verkiezing of opvolging het lidmaatschap aanvaarden en de volle zittingstermijn vervullen, tenzij ik dat door overmacht niet kan.
 3. Ik zal na verkiezing de functie in het bestuur naar behoren vervullen, desgevraagd verantwoording afleggen tegenover de leden, afstand doen van alle in de Statuten of in het Huishoudelijk Reglement als onverenigbaar aangemerkte functies en ik stel de functie ter beschikking als het lidmaatschap van de Partij eindigt.
 4. Ik zal slechts in overleg met mijn medebestuursleden mij publiekelijk uiten over relevante partijonderwerpen.
 5. Ik zal voldoen aan een mogelijk van toepassing zijnde afdrachtregeling.
 6. Ik zal toepassing geven aan wat in het Huishoudelijk Reglement is geregeld.
 7. Ik ben niet verantwoordelijk of betrokken geweest bij een handeling, uiting of voorval, waaruit een extremistische of racistische gezindheid blijkt en ik heb me niet discriminerend of opruiend gedragen. Er is geen feit uit mijn verleden die bij de vacaturevervulling schade kan toebrengen aan de partij.
 8. Ik heb aan mijn contributieverplichting voldaan.
 9. Ik vervul geen enkele functie bij een andere politieke partij of zal die vervullen indien ik voor de vervulling van de vacature word verkozen.

Ik verklaar dit Kandidaatstellingsformulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum: _________________ Plaats: ________________________________

Handtekening ___________________________________

Verplichte bijlagen vacature bestuur:

Een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Het CV met werkervaring, maatschappelijke functies en eventuele eerder vervulde functies binnen Nieuwe Democratie of in een andere partij.

Nog niet van toepassing. Ondersteuningsverklaringen: Een lijst Ondersteuningsverklaringen met het in het Huishoudelijk Reglement vastgestelde vereiste minimum aantal van stemgerechtigde leden, waaruit blijkt dat een lid voldoende draagvlak heeft voor zijn kandidaatstelling van een bestuur.

De Ondersteuningsverklaringen bestaan uit de naam, het adres en de (digitale) handtekening van het lid en ze dienen in één document bij de kandidaatstelling gevoegd te worden.

Het benodigde minimale aantal is:

 • Kandidaat-voorzitter voor het Landelijk bestuur                      : honderd.
 • Overige leden van het Landelijk bestuur                                     : vijftig.
 • De kandidaat-voorzitter voor een regio- of afdelingsbestuur : vijfentwintig.
 • Overige leden van een regio- of afdelingsbestuur bestuur       : vijftien.

Onverenigbaarheden

 • Het kandidaat zijn voor het lidmaatschap van enig bestuursorgaan binnen de Partij is onverenigbaar met het lidmaatschap van enige andere politieke partij of groepering met politieke doelstellingen, ter beoordeling van het Landelijke Bestuur.
 • Het lidmaatschap van de Verkiezingscommissie op een bepaald niveau is onverenigbaar met: Nog niet van toepassing.
  • Het kandidaat zijn voor een Vertegenwoordigend lichaam op dat niveau.
  • Het lidmaatschap van een lijstadviescommissie op dat niveau. Het kandidaat zijn voor het lidmaatschap van de lijstadviescommissie schorst het lidmaatschap van de Verkiezingscommissie op tot het moment van vaststelling van de uitslag van de verkiezing voor het lidmaatschap van de lijstadviescommissie.
  • Het lidmaatschap van het bestuur op dat niveau.
 • Het lidmaatschap van een bestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap van een bestuur op enig ander niveau, met uitzondering van het bestuur van een deelafdeling. Nog niet van toepassing.
 • Indien een lid van een bestuur op een bepaald niveau zich kandidaat stelt voor een Vertegenwoordigend lichaam op hetzelfde niveau, worden zijn werkzaamheden als bestuurslid opgeschort. Nog niet van toepassing.
 • Het lidmaatschap van de lijstadviescommissie op een bepaald niveau is op overeenkomstig niveau onverenigbaar met de interne kandidatuur voor een Vertegenwoordigend lichaam. Nog niet van toepassing.
 • Een lid kan slechts één lidmaatschap bekleden uit de volgende lijst: Geschillencommissie, Financiële commissie, Kascommissie, de Verkiezingscommissie, of besluitvormingscommissie. Nog niet van toepassing.