Kandidaatstellingsformulier Nieuwe Democratie voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer in 2020.

Lees eerst Info Kandidaatstelling Tweede Kamer.

Stuur met bijlagen op naar het Landelijk Bestuur.

Verkiezingen van: Tweede kamer op 17 maart 2021

Naam                     : __________________________________

Geboorteplaats     : __________________________________ Geboortedatum: __________

Volledig adres       : __________________________________

BSN                        : __________________________________

E-mailadres          : __________________________________ Telnr: __________________

Evt websitelink     : __________________________________

Beroep                   : __________________________________ Lid sinds: _______________

Ondergetekende verklaart:

Opm. Op 31 juli 2020 heeft het bestuur de voorzitter gekozen als lijsttrekker.

Ik stel me kandidaat als fractielid.

Ik accepteer de voorkeurstemregeling voor de verkiezingen van de Tweede Kamer op zeventien maart 2020, zoals bepaald door het Landelijk Bestuur.

Ik zal bij verkiezing of opvolging het lidmaatschap aanvaarden en de volle zittingstermijn vervullen.

Ik zal na verkiezing de vertegenwoordigende taak naar behoren vervullen, desgevraagd verantwoording afleggen tegenover de leden, afstand doen van alle door of op grond van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement als onverenig-baar aangemerkte politieke functies en de verplichting op me nemen de zetel ter beschikking te stellen wanneer het lidmaatschap van de Partij eindigt.

Ik accepteer het principe van het verdeelde stemmen als fractielid.

Ik zal voorafgaand in de partijfractie overleggen over aan de orde komende onderwerpen anders dan in het partijprogramma staan vermeld en die niet in een partijstemming aan de leden zijn voorgelegd. Daarna zal ik een eigen mening vormen, die ik pas na het fractieoverleg publiekelijk of in een stemming in het vertegenwoordigende lichaam zal uiten.

Ik zal voldoen aan een mogelijk van toepassing zijnde afdrachtregeling.

Ik zal toepassing geven aan wat in het Huishoudelijk Reglement is geregeld.

Ik ben niet verantwoordelijk of betrokken geweest bij handelingen, uitingen of voorvallen, waaruit een extremistische of racistische gezindheid blijkt en ik heb me niet discriminerend of opruiend gedragen. Er is geen feit uit mijn verleden die het te vervullen ambt of Nieuwe Democratie kunnen beschadigen.

Ik zal indien op enig moment blijkt dat er naar het oordeel van het Landelijk bestuur en de fractie belemmerende factoren zijn voor mijn politiek functioneren, mijn fractielidmaatschap afstaan aan Nieuwe Democratie.

Ik heb aan mijn contributieverplichting voldaan.

Ik vervul geen enkele functie bij een andere politieke partij of zal die vervullen indien ik word verkozen.

Ik verklaar dit Kandidaatstellingsformulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum         : ___________________ Plaats     : ________________________________

Handtekening ___________________________________

 

 Verplichte bijlage Ondersteuningsverklaringen: Nog niet van toepassing.

Een lijst met de in het Huishoudelijk Reglement vastgestelde vereiste minimum van tweehonderdvijftig Ondersteuningsverklaringen van stemgerechtigde leden voor de kandidatuur van het Lijsttrekkerschap en honderdvijftig voor de kandidatuur van een lidmaatschap van het Vertegenwoordigende lichaam.

De Ondersteuningsverklaringen bestaan uit de naam, het adres en de (digitale) handtekening van het lid en ze dienen in één document bij de kandidaatstelling gevoegd te worden. 

Verplichte bijlagen: legitimatie/VOG/CV/beleidsonderwerpen: Wel van toepassing.

Een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

De Verklaring omtrent Gedrag (VOG online: https://www.justis.nl/binaries/Aanvraagformulier%20VOG%20NP_tcm34-84797.pdf

Het CV met maatschappelijke functies, werkervaring en eventuele eerdere functies binnen Nieuwe Democratie.

De beleidsonderdelen waarmee de kandidaat zich in het bijzonder na verkiezing zou willen belasten. 

Nog niet van toepassing. Het aangeven van een eventuele kandidaatstelling voor andere Vertegenwoordigende lichamen.

Onverenigbaarheden: Nog niet van toepassing.

  • De lidmaatschappen van het Europees Parlement, de Eerste en Tweede Kamer, Provinciale Staten, openbare lichamen en gemeenteraden, dan wel een ander direct gekozen vertegenwoordigende functie zijn onderling onverenigbaar. Daarnaast zijn politiek-bestuurlijke functies, zoals wethouder, burgemeester, Commissaris van de Koning, Gedeputeerde, dijkgraaf, leden dagelijks bestuur waterschappen, staatssecretaris of minister onverenigbaar met bevolkingsvertegenwoordigende functies in een andere bestuurslaag.
  • Het lidmaatschap van een Vertegenwoordigend lichaam op een bepaald niveau is onverenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur van Nieuwe Democratie op dat niveau uitgezonderd het Landelijk Bestuur.
  • Het kandidaat zijn voor een Vertegenwoordigend lichaam op een bepaald niveau is onverenigbaar met het lidmaatschap van de Verkiezingscommissie op dat niveau.
  • Het kandidaat zijn voor een Vertegenwoordigend lichaam op een bepaald niveau is onverenigbaar met het lidmaatschap van de lijstadviescommissie op dat niveau.

    Contactformulier


    * verplichte onderdelen