Integriteitcode binnen Nieuwe Democratie

Het gebrek aan respect voor waarden, normen en de waarheid groeit. Het is dus van belang voor alle leden, medewerkers en vrijwilligers gedragsnormen voor integer handelen vast te stellen met wat we wel en niet toestaan. In de praktijk blijkt dat soms redelijk goed te formuleren, vaker kan dat minder exact.

Integriteit is een zaak van het hart en is vooral gebaseerd op: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”. Je handelt moreel verantwoord door bij wat je doet, zegt of schrijft je voortdurend af te vragen “Als een ander dat doet, zegt of schrijft, berokkent dat mij schade of pijn?”. Zo ja, gedraag je anders en voorkom de ander pijn of schade te doen.

Voor ieder die betrokken is bij Nieuwe Democratie geldt deze Integriteitcode die ons verenigt en gezond laat functioneren. Wij willen een partij zijn waarin we met respect met elkaar omgaan en mensen zich veilig voelen. Waarin we graag willen werken, zorgvuldig en binnen de eigen verantwoordelijkheden. De bestuurders en fractieleden hebben een voorbeeldrol.

De partijvoorzitter is eindverantwoordelijke Integriteitzaken. Hij is gemachtigd om sancties te treffen jegens leden die zich niet integer gedragen.

Gedragsnormen voor alle betrokkenen in Nieuwe Democratie

  1. Je gaat respectvol om met iedereen in en buiten de partij.
  2. Je laat je niet kwetsend, denigrerend, opruiend, racistisch en discriminerend uit over wie dan ook.
  3. Je probeert tot een onafhankelijk oordeel te kunnen komen.
  4. Je stelt bij een besluit het belang van de kiezers boven je persoonlijke belang.
  5. Je vermijdt elke schijn van belangenverstrengeling.
  6. Je wekt nooit zelfs maar de schijn open te staan voor welke gunst dan ook.
  7. Je gedraagt je met inachtneming van het recht op privacy in de persoonlijke sfeer zodanig, dat daarmee jouw functioneren in of namens de partij niet belemmerd wordt of dat daarmee de partij wordt geschaad.
  8. Je legt integer verantwoording af over je handelen.

Een nadere invulling

Onafhankelijkheid van alle betrokkenen binnen de partij is een vereiste. Je vermijdt situaties, waarin sprake kan zijn van (in)directe gunsten of wederdiensten of waarin de schijn van beïnvloeding of belangenverstrengeling kan bestaan. Belangen in organisaties meld je bij het bestuur dat de betrokkene(n) kan verzoeken deze belangen niet meer te behartigen. Als je politieke verantwoordelijkheid draagt en je partner, een familielid of vriend(in) is zakelijk actief, stel je je zodanig op dat je (de schijn van) belangenverstrengeling voorkomt. Je mag relatiegeschenken (geld, waardebonnen, cadeaus, donaties etc.) ontvangen of geven tot een waarde van maximaal € 50,= per jaar per relatie.

Transparantie is noodzakelijk. Jouw verantwoordelijkheid moet duidelijk zijn. Privé en zakelijk scheid je zoveel mogelijk wat betreft briefpapier, e-mailadres en telefoon.

Vertrouwelijkheid t.a.v. het omgaan met partijaangelegenheden en interne politieke besluitvorming in de partij is belangrijk. Daarover wordt niets naar buiten gebracht tenzij daarvoor toestemming is gegeven door het bestuur.

Zorgvuldigheid m.b.t. het beheer van informatie houdt in dat je schriftelijke of digitale data veilig opslaat en dat je de toegang daartoe afschermt en beveiligt. Je gaat zorgvuldig om met eigendommen van de partij, inclusief het logo.

De integriteit van een kandidaat voor een politieke of bestuurlijke functie moet gewaarborgd zijn. De kandidaat moet zich hebben onthouden van extremistische en/of racistische en/of discriminerende en/of opruiende handelingen, uitingen of voorvallen. Een kandidaat dient na te gaan of in diens verleden iets is voorgevallen dat het functioneren voor Nieuwe Democratie kan bemoeilijken. Voorafgaand aan de kandidaatstelling meldt een kandidaat dit aan het bestuur, dat daarna bepaalt of het gemelde een reden is om de kandidatuur niet te accepteren. Als er ontwikkelingen zijn die het (politiek) functioneren negatief kunnen beïnvloeden, dan meld je dat direct aan het bestuur.

Reageren op twijfels omtrent integriteit doe je door zo mogelijk met de betrokkene in gesprek te gaan. Indien dat niet kan of daarna noodzakelijk is dan bespreek je deze twijfels direct met collega’s, zo nodig vervolgens met de leidinggevende of daarna met het bestuur.

Onwerkbare bestuurlijke situaties die na bv. mediation onoplosbaar blijken, leiden tot ingrijpen van het bestuur. Het bestuur mag een dwingende maatregel opleggen, zoals het onvrijwillig ontslag van een bestuurslid. Is het vertrouwen in een bestuur(slid) opgezegd door de Ledenvergadering dan zal het bestuur(slid) moeten vertrekken.

Nevenfuncties als lid van Nieuwe Democratie meld je met hun omvang en tijdsbeslag aan bij het bestuur. Het bestuur bepaalt de grenzen voor het stapelen van nevenfuncties.

Inkomsten uit nevenfuncties die een raakvlak hebben met je politieke functie of daaruit zijn voortgekomen meld je aan het bestuur. Je bent immers over het politieke inkomen uit een functie die voortvloeit uit een partijfunctie een afdracht verschuldigd aan het bestuur.

Declaraties zijn begrensd. Kleine onkosten betalen bestuursleden en vrijwilligers zelf. We hanteren declaratieregels (zie website) die we aan alle betrokkenen kenbaar maken en die je zorgvuldig moet naleven. Zijn daarbuiten declaraties nodig dan meld je de uitgaven vooraf, waarna de penningmeester al dan niet toestemming geeft. In het kader van de Wet Financiering Politieke Partijen registreren we elke uitgave.

Declaraties van buitenlandse reizen zijn alleen mogelijk indien daarvoor naar het oordeel van het bestuur goede redenen zijn. Je betaalt in principe zelf de buitenlandse reis. Voor een vergoeding van een voorgenomen buitenlandse reis vraag je vóór de reis gemotiveerd toestemming aan het bestuur. Die motivering is onnodig voor een officiële dienstreis.

Contact met de media verloopt via de voorlichter. Bij een verzoek om informatie over Nieuwe Democratie verwijs je naar de voorlichter.