Informatie aan kandidaten Lidmaatschap Bestuur

Fijn, dat je belangstelling hebt voor het lidmaatschap van het Bestuur van Nieuwe Democratie. Eerst krijg je onderstaande info en na het ontvangen van de gevraagde info van jou willen we graag met je in gesprek.

Van de meedenkers en medeoprichters van Nieuwe Democratie zijn naast Wim van Dijk (de initiatiefnemer en nu voorzitter van het Bestuur) enkele mensen lid van het Bestuur geworden. De bedoeling van hen was zich tijdelijk beschikbaar te stellen en zo spoedig mogelijk hun functie over te dragen. Intussen zijn zij uitgetreden.

Het gaat om de vacatures van vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene bestuursleden om een klein, slagvaardig bestuur te kunnen vormen.

Voor elk bestuurslid gelden als algemene competenties:

 1. onderschrijft alle uitgangspunten van Nieuwe Democratie.
 2. is maatschappelijk betrokken en ondernemend, met durf en daadkracht
 3. vindt het inspirerend om op beleids- en visieniveau bezig te zijn en langs die weg Nieuwe Democratie zich verder als politieke partij te doen ontwikkelen.
 4. heeft affiniteit met bestuurswerk
 5. beschikt over goede discussie- en communicatieve vaardigheden.

Daarnaast zijn er voor de verschillende functies aanvullende wensen.

De voorzitter

Het (doen) ontwikkelen, vaststellen en (doen) uitvoeren van het beleid is de belangrijkste taak en verantwoordelijkheid van de voorzitter. De voorzitter is het gezicht van Nieuwe Democratie, naar binnen en naar buiten. De voorzitter:

 1. is een initiatiefrijke en inspirerende persoonlijkheid.
 2. heeft goed inzicht in bestuurlijke en strategische processen.
 3. geeft vergaderingen vorm in overleg met de secretaris en kan een vergadering adequaat leiden, met name de algemene ledenvergadering.
 4. kan het bestuur leiden door het nemen van initiatieven, coördineren van de taakverdeling en het uitvoeren van bestuurswerkzaamheden.
 5. kan Nieuwe Democratie intern en extern vorm geven.
 6. kan de standpunten van Nieuwe Democratie aansprekend uitdragen.
 7. houdt regelmatig beleidsevaluaties en initieert het bijstellen van het beleidsplan, partijprogramma en huishoudelijk reglement.
 8. heeft regelmatig overleg met de vicevoorzitter met het oog op vervanging.

De tijdsbesteding in de startfase varieert van 20 tot 40 uur per week.

De vicevoorzitter

De vicevoorzitter beschikt voldoende over wat bij de voorzitter onder 1 t/m 8 is genoemd.

De secretaris

 1. draagt zorg voor het zorgvuldig opmaken van verslagen en notulen van de diverse vergaderingen (met administratieve ondersteuning), zoals van de algemene ledenvergadering en de bestuursvergaderingen.
 2. kan (concepten van) belangrijke brieven en andere stukken namens Nieuwe Democratie opstellen.
 3. archiveert digitaal de ontvangen/verzonden brieven, verslagen, notulen, etc.

De penningmeester

 1. heeft goed inzicht in financiële processen.
 2. voert het beheer van de bankrekeningen.
 3. draagt zorg voor het doen en ontvangen van betalingen.
 4. heeft de verantwoordelijkheid in overleg met het externe kantoor voor de financiële en ledenadministratie voor de boekhouding en jaarlijks voor het financieel jaarverslag.
 5. stelt de jaarrekening en begroting op.
 6. bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting.
 7. heeft regelmatig overleg met de (vice)voorzitter over de stand van zaken.

Algemene Bestuursleden

De algemene leden zijn verantwoordelijk voor hun portefeuille in het bestuur, zoals bv. de campagne; de communicatie binnen de vereniging; het Enquête en Informatie Instituut (met de partij- en bevolkingsenquêtes); bewaking van het huishoudelijk reglement; de website en het partijblad; etc.

De algemene leden voldoen aan de algemene competenties.

Reageren?

Herken jij je in voldoende onderdelen van een profiel, dan nodigen we je van harte uit te reageren. Stuur de gevraagde info voor de kandidaatstelling per mail naar info@nieuwedemocratie.com.

We hopen dat je ons bestuur als bestuurslid kunt versterken.

Hartelijke groet van Wim van Dijk, namens het Landelijk Bestuur.

Opmerking: Voorlopig niet van toepassing.

Je kunt ook een Ondersteuningsverklaring tekenen, waardoor we mogen deelnemen aan de Tweede Kamer verkiezingen, zie onder downloads op de site.