Informatie aan kandidaten lidmaatschap Landelijk Bestuur.

Fijn, dat je belangstelling hebt voor het lidmaatschap van het Landelijk Bestuur van Nieuwe Democratie. Eerst krijg je onderstaande info en na het ontvangen van de gevraagde info van jouw kant willen we graag met je in gesprek.

Van de meedenkers en medeoprichters van Nieuwe Democratie isWim van Dijk nu voorzitter – penningmeester van het Bestuur

Het gaat om de vacatures van  secretaris en penningmeester om een klein, slagvaardig bestuur te kunnen vormen.

Voor elk bestuurslid geldt:

 1. onderschrijft alle uitgangspunten van Nieuwe Democratie.
 2. is voldoende maatschappelijk betrokken en ondernemend, met durf en daadkracht.
 3. vindt het inspirerend om op beleids- en visieniveau bezig te zijn en langs die weg Nieuwe Democratie te helpen zich verder als politieke partij te doen ontwikkelen.
 4. heeft enige ervaring en/of affiniteit met bestuurswerk.
 5. beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
 6. heeft een voor Nieuwe Democratie bruikbaar netwerk.

Daarnaast zijn er voor de verschillende functies aanvullende wensen.

De voorzitter 

Het (doen) ontwikkelen, vaststellen en (doen) uitvoeren van het beleid is de belangrijkste taak en verantwoordelijkheid van de voorzitter en diens vervang(st)er. De voorzitter is het gezicht van Nieuwe Democratie, naar binnen en naar buiten. De voorzitter:

 1. is een initiatiefrijke en inspirerende persoonlijkheid.
 2. heeft goed inzicht in bestuurlijke en strategische processen.
 3. geeft vergaderingen vorm in overleg met de secretaris en kan een vergadering adequaat leiden, met name de algemene ledenvergadering.
 4. kan het bestuur leiden door het nemen van initiatieven, coördineren van de taakverdeling en het uitvoeren van bestuurswerkzaamheden.
 5. kan Nieuwe Democratie intern en extern vertegenwoordigen.
 6. kan de standpunten van Nieuwe Democratie aansprekend uitdragen.
 7. houdt regelmatig beleidsevaluaties en initieert het bijstellen van het beleidsplan, partijprogramma en huishoudelijk reglement.
 8. heeft regelmatig overleg met de vicevoorzitter met het oog op vervanging.

De tijdsbesteding van de voorzitter in de startfase varieert van 20 tot 40 uur per week.

De secretaris

 1. kan zorgvuldig verslagen en notulen van de diverse vergaderingen opmaken, zoals van de algemene ledenvergadering en de bestuursvergaderingen.
 2. kan (concepten van) brieven en andere stukken namens Nieuwe Democratie opstellen.
 3. archiveert digitaal de ontvangen/verzonden brieven, verslagen, notulen, etc.

De penningmeester

 1. heeft goed inzicht in financiële processen.
 2. voert het beheer van de bankrekeningen.
 3. draagt zorg voor het doen en ontvangen van betalingen.
 4. draagt in overleg met het externe kantoor voor de financiële en ledenadministratie zorg voor de boekhouding en jaarlijks voor het financieel jaarverslag.
 5. stelt in overleg met het externe kantoor voor de financiële en ledenadministratie de jaarrekening en begroting op en legt die voor aan de accountant.
 6. bewaakt de financiële gevolgen van de plannen van het bestuur door toetsing aan de begroting of de beschikbaarheid van financiële middelen.
 7. heeft regelmatig overleg met de (vice)voorzitter over de stand van zaken.

Reageren?

Herken jij je in voldoende onderdelen van een profiel, dan nodigen we je van harte uit te reageren. Stuur ter info een mail naar de voorzitter. Download het formulier kandidaatstelling bestuur. Stuur de gevraagde info per mail met scans naar de voorzitter van het Landelijk Bestuur. In principe nodigt het bestuur je daarna uit voor een gesprek.

We hopen dat je ons bestuur als bestuurslid kunt versterken.

Hartelijke groet van Wim van Dijk, voorzitter.