Beleidsplan Nieuwe Democratie

(Lees de verkorte versie).

Beleidsplan 2020 -2025 op hoofdpunten.

Visie van Nieuwe Democratie

De Partij wil de bevolking daadwerkelijk een stem in de politiek te geven, zowel een partijlid als een lid van de bevolking. De Partij streeft naar een duurzame, open en versterkte democratische samenleving en een verdere democratisering van het politieke systeem met een meer directe democratie. De partij bestrijdt het ondermijnen van de democratie.

Missie van Nieuwe Democratie

Het beleid van Nieuwe Democratie is er op gericht de Nederlandse bevolking te dienen en mensen te verbinden. Wij willen niet dat wat een meerderheid van de bevolking vindt in de politieke coalitievorming wordt genegeerd. Wij willen dat de politici beter luisteren naar de bevolking en haar daadwerkelijk zien.

Lange termijndoelstelling Nieuwe Democratie

Wij willen de houding van de politici in de parlementaire democratie veranderen. Geen intensieve focus op de eigen partijbelangen, maar op wat de grote meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt, dwars door alle partijen heen. Wij bieden een alternatieve euthanasiewetgeving m.b.t. wils(on)bekwame cliënten; willen de ouderenzorg verbeteren; een zorgvuldige besteding van onze middelen, m.n. bij de uitgaven voor het klimaat; en een betere beloning in de gezondheidszorg, het basisonderwijs en bij de politie.

Uitgangspunten Nieuwe Democratie

Bij stemmingen voert Nieuwe Democratie enquêtes uit en weegt de mening mee èn van de Nederlandse bevolking èn van de leden van de partij . Zijn de meningen verdeeld, dan stemt Nieuwe Democratie ook verdeeld.

Wij bepalen per verkiezing met de partij en bevolking samen een of twee niet onderhandelbare Idealen en zeven wel onderhandelbare Prioriteiten, waarvan we een deel willen verwezenlijken in politieke onderhandelingen. Een noodzakelijk compromis gaan we niet uit de weg om een deel daarvan te verwezenlijken. Voor de verkiezingen van 2021 zijn deze Idealen en Prioriteiten vastgesteld door het bestuur, want ergens moet je beginnen.

De snel veranderde samenleving eist een vernieuwde parlementaire democratie met op cruciale punten een rechtstreekse daadwerkelijke inbreng van de bevolking, los van alle partijen. Wij staan voor een adviserend en bindend referendum.

Wij keren ons tegen populisme of extremisme, tegen vooroordelen, discriminatie, nep nieuws en opruiing. Wij willen de nadruk leggen op de ‘bevolking’ en niet op het zogenaamde ‘volk’.

Beleidsspeerpunten in 2020 – 2022

Algemeen 1 Enquête Informatie instituut: Het opzetten van een afdeling voor de uitvoering van enquêtes zowel onder de bevolking als in de partij met een meningpeilende en informatieverstrekkende functie als apolitiek Enquête Informatie Instituut, het EI. We zien dat het liefst opgezet door de overheid

Algemeen 2 Verkiezingen: deelname aan de Tweede Kamer verkiezingen op 17 maart 2021 en de gemeenteraadsverkiezingen op 12 maart 2022.

Ideaal 1 Gezondheidszorg:

 • Voor elk individu is de eigen regie bij leven en dood een belangrijk recht, dat het overgrote deel van de bevolking geregeld wenst te zien. Een alternatieve wet voor hulp bij zelfdoding, euthanasie of het beëindigen van een voltooid leven is noodzakelijk, vooral ook gericht op wilsonbekwame cliënten. We zullen voorstellen doen, gericht op o.a. het opheffen van de medische beoordeling van de wens tot zelfdoding respectievelijk van ondraaglijk lijden, de invoering van een levenseindebegeleider, het wettelijk regelen van een zorgvuldig opgezette mogelijkheid een Laatste Wil Middel (de Laatste Wil Pil) aan te schaffen, het mogelijk maken van Hulp bij Levensbeëindiging bij wilsbekwame cliënten en indien onder bepaalde condities door hen vooraf gewenst (vastgelegd in een dossier) ook bij wilsonbekwame cliënten.
 • De ouderenzorg dient te worden verbeterd. Van de ouderen hebben wij onze mooie maatschappij geërfd. Wij zijn het aan hen verplicht indien nodig voor een waardig levenseinde te zorgen, thuiswonend of in een zorginstelling.

Ideaal 2 Klimaat: Voor de volgende generaties moeten we verantwoorde klimaatmaatregelen te nemen. Wij zijn geen klimaatsceptici, maar middelensceptici. De aarde warmt op door èn menselijke èn natuurlijke factoren. Onduidelijk is in welke verhouding ze bijdragen aan de temperatuurstijging. We willen al uitgevoerd onderzoek gebruiken om die bijdragen in te schatten zodat we onze middelen afgestemd op die verhouding verantwoord kunnen inzetten en hypes of paniekvoetbal kunnen voorkomen. We willen de invloed van de mens op de opwarming terugdringen èn we willen voorkomen dat de dijken te laag zouden zijn. Het EI-instituut kan de bevolking objectief voorlichten.

Prioriteit 1 Eerste Kamer: Wij stellen voor dat de Raad van State bindend en apolitiek adviseert over wetsvoorstellen en wetswijzigingen. Dit rechtscollege kan de Eerste Kamer vervangen. De tijdrovende procedure t.a.v. wetsvoorstellen en wetswijzigingen wordt efficiënter en verkort.

Prioriteit 2 Referendum: We zullen voorstellen een goed geclausuleerd referendum in te voeren met eerst in de procedure drie drempels. Nadat een onderwerp begint te gisten onder de bevolking zijn er drie stappen:

 1. Er wordt een startenquête gehouden om een eerste inschatting te kunnen maken van het draagvlak over een onderwerp.
 2. Lijkt een meerderheid vóór een referendum, dan ontvangt de bevolking van het apolitieke Enquête Instituut kernachtige feitelijke info (bv. over een beleids- of wetsvoorstel).
 3. Er zijn 400.000 handtekeningen nodig voor de referendumaanvraag.

Wordt hieraan voldaan, dan willen we bij wet regelen dat het referendum op zeer korte termijn wordt uitgeschreven. De geldigheid van het referendum wordt bepaald met het opkomstpercentage van de kiesgerechtigden (en niet met een percentage van degenen die hebben gestemd). Een opkomst van minimaal 70% (of 65%, kwestie van overleg) van de kiesgerechtigden is nodig (de opkomstdrempel), daaronder is het referendum ongeldig. Slechts indien het totaal ja (of nee) groter is dan bv. 65% van de door de stemgerechtigden uitgebrachte stemmen is de ja (of nee) uitslag geldig en bindend voor de regering en Tweede Kamer. Het onderwerp krijgt voorrang en binnen een jaar moet het worden afgewerkt, bv. als beleidsbijstelling, nieuw beleid, wijziging van een wet of invoering van een wet. Tussen 51% en 65% is de uitslag adviserend.

Beleidsspeerpunten in 2023 – 2025

In twee jaar kan veel veranderen, maar in principe willen we:

Algemeen 1 Voortzetting beleid uit 2020 – 2022

Algemeen 2 Verkiezingen: Deelname aan de verkiezingen van:

 1. Gemeenten in 2022.
 2. Provinciale Staten in 2023.
 3. Europese Parlement in 2024.

Zoveel eerder als mogelijk is zullen wij ons inzetten voor:

Prioriteit 3 Belasting: Verlagen van de belasting- en premiedruk bij bruto inkomens van minder dan € 24.000,= (overeenkomend met 65% van het modale inkomen, dat in 2020 ca € 36.5000 is), te bekostigen met het verhogen van de belastingen bij inkomens van 2,5 maal het modale inkomen.

Prioriteit 4 Veiligheid: Versterken van de Nationale Politie, m.n. uitbreiding van de onderdelen m.b.t. milieu(delicten), cybercriminaliteit, vrouwenhandel, witwascriminaliteit, et cetera. Daarnaast het onder supervisie van de politie opdragen van deeltaken van de politie aan de (bijgeschoolde) krijgsmacht.

Prioriteit 5 Betaling overheidspersoneel: verbeteren van de salarissen in: 1. Gezondheidszorg: verplegend en verzorgend personeel: 5% loonsverhoging; 2. Onderwijs: personeel op de basisschool: 5% loonsverhoging; 3. Politie: lagere rangen 10% loonsverhoging. Ons plan kost ca 1,53 miljard per jaar, waarvan minimaal 25% terugkomt als inkomensbelasting en premies volksverzekering, dus het kost feitelijk maximaal 1,15 miljard per jaar.

Prioriteit 6 Gezondheidszorg: Bestrijden van ziektes ten gevolge van de luchtvervuiling.

Prioriteit 7 Opvoeding: Subsidiëren van cursussen voor ouders van jeugdigen met name in de leeftijd van zes tot achttien jaar op het gebied van communicatie en de ontwikkelingspsychologische processen van kind tot jong volwassene. Met een kind van van zes tot achttien jaar wordt het communiceren vaak moeilijker. Daardoor kan te grote gezinsproblematiek ontstaan. Tijdige preventie is noodzakelijk, de jeugdgezondheidszorg heeft te lange wachtlijsten.

Belangrijke Onderwerpen: Indien ze aan de orde komen zullen we ons inzetten voor het realiseren van onze belangrijke onderwerpen zoals vermeld in het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen in 2021. Zie de gedetailleerde uitwerking in het partijprogramma.

 1. Gezondheidszorg: mensgericht, efficiënt en betaalbaar.
 2. Onderwijs: de nadruk ligt op het onderwijsleerproces.
 3. Opvoeding: ouders blijven de kernopvoeders van hun kinderen.
 4. Arbeid en arbeidsmarkt: recht op werk en recht op inkomen.
 5. Duurzaamheid: het veilig stellen van de toekomst voor onze kinderen. Voorlopig doorgaan op de ingeslagen weg, totdat resultaten van het onderzoek naar de natuurlijke en de menselijke component betere afwegingen mogelijk maken. Uitbannen van fossiele brandstoffen.
 6. Veiligheid: voor iedereen zonder uitzonderingen.
 7. Het politieke systeem: in vernieuwde zin democratisch.