Beleidsplan 2020 -2025 op hoofdpunten.

(Lees het uitgebreide beleidsplan).

Visie van Nieuwe Democratie

De Partij wil de bevolking echt een stem in de politiek te geven, zowel als partijlid als lid van de bevolking. De Partij wil een duurzame, open en meer democratische samenleving en een verdere democratisering van het politieke systeem met een versterkte directe democratie. De partij bestrijdt het ondermijnen van de democratie.

Missie van Nieuwe Democratie

Wij willen niet dat de mening van een meerderheid van de bevolking in de politieke coalitievorming wordt genegeerd. Politici moeten beter luisteren naar de bevolking en haar daadwerkelijk zien.

Lange termijndoelstelling Nieuwe Democratie

Wij willen de houding van de politici in de parlementaire democratie veranderen. Geen intensieve focus op de eigen partijbelangen, maar op wat de grote meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt, dwars door alle partijen heen. Kortom: een meer directe democratie

Uitgangspunten Nieuwe Democratie

Bij stemmingen voeren wij enquêtes uit, wegen we de mening mee èn van de bevolking èn van de leden van de partij. Zijn de meningen verdeeld, dan stemt Nieuwe Democratie ook verdeeld. Wij bepalen per verkiezing met de partij en bevolking samen een of twee niet onderhandelbare Idealen en zeven wel onderhandelbare Prioriteiten. Voor de verkiezingen op 17 maart 2021 zijn die vastgesteld, want je moet ergens beginnen. Wij willen de nadruk leggen op de ‘bevolking’ en niet op het zogenaamde ‘volk’.

Beleidsspeerpunten in 2020 – 2022

Algemeen 1 Enquête Informatie instituut: Het verzorgt de uitvoering van enquêtes zowel onder de bevolking als in de partij met een meningpeilende en informatieverstrekkende functie als apolitiek Enquête Informatie Instituut, het EI. We willen het liefst dat de overheid het EI opzet.

Algemeen 2 Verkiezingen: deelname aan de Tweede Kamer verkiezingen op 17 maart 2021 en de gemeenteraadsverkiezingen op 12 maart 2022.

Ideaal 1 Gezondheidszorg:

  • Voor elk individu is de eigen regie bij leven en dood een belangrijk recht, dat het overgrote deel van de bevolking geregeld wenst te zien. Wij bieden een alternatieve wet voor hulp bij zelfdoding, euthanasie of het beëindigen van een voltooid leven. Wij vinden die absoluut noodzakelijk.
  • Verbeteren van de ouderenzorg. Van de ouderen hebben wij onze mooie maatschappij geërfd. Zij verdienen een waardig levenseinde, thuiswonend of in een zorginstelling.

Ideaal 2 Klimaat: Voor de volgende generaties moeten we verantwoorde klimaatmaatregelen te nemen. Wij zijn geen klimaatsceptici, maar middelensceptici. De aarde warmt op door èn menselijke èn natuurlijke factoren. Maar hoe kunnen wij onze middelen het beste besteden?

Prioriteit 1 Eerste Kamer: Wij willen dat de Raad van State bindend en apolitiek adviseert over wetsvoorstellen en wetswijzigingen en de Eerste Kamer vervangt. Dat verkort de nu tijdrovende procedure t.a.v. wetsvoorstellen /-wijzigingen.

Prioriteit 2 Referendum: Er komt een goed geclausuleerd referendum met eerst drie drempels. Wordt hieraan voldaan, dan willen we bij wet regelen dat het referendum op zeer korte termijn wordt uitgeschreven. De geldigheid ervan en het adviserend of bindend karakter wordt bepaald met het opkomstpercentage van de kiesgerechtigden.

Beleidsspeerpunten in 2023 – 2025

In twee jaar kan veel veranderen, maar in principe willen we:

Algemeen 1 Voortzetting beleid uit 2020 – 2022

Algemeen 2 Verkiezingen: Deelname aan de verkiezingen van:

  1. Provinciale Staten in 2023.
  2. Europese Parlement in 2024.

Zoveel eerder als mogelijk is zullen wij ons inzetten voor:

Prioriteit 3 Belasting: Verlagen van de belasting- en premiedruk bij bruto inkomens van minder dan € 24.000,=. Dat is te betalen.

Prioriteit 4 Veiligheid: Versterken van de Nationale Politie, m.n. uitbreiding van de kwetsbare onderdelen Daarnaast het onder supervisie van de politie opdragen van deeltaken van de politie aan de (bijgeschoolde) krijgsmacht.

Prioriteit 5 Betaling overheidspersoneel: verbeteren salarissen “lagere personeel” in de Gezondheidszorg; Onderwijs en de Politie. Ons plan kost ca 1,53 miljard per jaar, waarvan minimaal 25% terugkomt in de schatkist, dus het kost feitelijk maximaal 1,15 miljard per jaar. Dat is structureel goed te betalen.

Prioriteit 6 Gezondheidszorg: Bestrijden van de luchtvervuiling.

Prioriteit 7 Opvoeding: Subsidiëren van cursussen voor ouders van jeugdigen in de leeftijd van zes tot achttien jaar op het gebied van communicatie en de ontwikkelingspsychologische processen van kind tot jong volwassene. Tijdige preventie is noodzakelijk, de jeugdgezondheidszorg heeft te lange wachtlijsten.

Belangrijke Onderwerpen: Als ze aan de orde komen, zetten we ons er voor in.

(Lees het uitgebreide beleidsplan).