Alternatieve route Euthanasie en hulp bij zelfdoding.

Bekijk het filmpje op https://www.youtube.com/watch?v=Dxt1EOQSa88.

Lees daarna eventueel de onderstaande tekst.

Een politieke minderheid verhindert al langer dan 50 jaar een waardig levenseinde in eigen regie. Ze houdt vast aan een wetgeving geworteld in 1886 en de KNMG doet dat feitelijk ook. Veel mensen lijden daardoor onnodig. Bij onveranderd beleid zal dat lijden toenemen t.g.v. de in 2040 al 1.500.000 patiënten of cliënten (zie onder), die mogelijk de gewenste eigen Levensregie wordt onthouden.

Wat wil ik concreet doen?

Ik wil Art 293 en 294 Wetboek van Strafrecht afschaffen en vervangen door een alternatieve wetgeving. Deze kan bijvoorbeeld globaal gebaseerd zijn op het volgende:

Alternatieve route Euthanasie

De toekomstige rol van de arts bij een Levenseinde

 De arts heeft een adviserende rol bij een Levenseindeverzoek (euthanasie of hulp bij zelfdoding of de beëindiging van een voltooid leven) en velt daarover geen oordeel. Dat houdt in:

  1. Uitsluitend op verzoek van de wilsbekwame cliënt of van de wettelijke vertegenwoordiger van de wilsonbekwame cliënt die lichamelijk, psychiatrisch en/of psychisch lijdt, stelt een arts de diagnose.
  2. Uitsluitend indien de wilsbekwame cliënt respectievelijk de wettelijke vertegenwoordiger van een wilsonbekwame cliënt- cliënt dat wenst, verleent de arts de eventuele gewenste medische hulp zoals palliatieve zorg. De arts respecteert een niet-behandelverklaring.
  3. De arts is niet formeel betrokken bij de vraag naar of bij een beslissing over Levensbeëindiging. De arts past geen zorgvuldigheidseisen toe.
  4. De arts kan vrijwillig een rol als Levenseindebegeleider (m/v) op zich nemen na de registratie Levenseindebegeleider.
  5. Er komt een gekwalificeerde opleiding tot Levenseindebegeleider met een bijbehorend register. Op basis van Eerder Verworven Competenties kunnen artsen/psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, zielzorgers, maatschappelijk werkenden, etc. de opleiding. Een student(e) kan een totale studie volgen. De opleiding bevat een vrijwillig te volgen aanvullende cursus met betrekking tot het bevoegd uitvoeren van noodzakelijke medische handelingen bij de Levensbeëindiging, zoals het geven van een intraveneuze injectie. Opm.: Het beste is als de huisarts die de medische geschiedenis van de cliënt immers kent, bereid is zich als Levenseindebegeleider te kwalificeren. In dat geval is de grote verandering dat de arts geen zorgvuldigheidseisen dient toe te passen.
  6. De Levenseindebegeleider is een coach, steunt in het moeilijke emotionele proces, adviseert en heeft geen enkele beslissingsbevoegdheid met uitzondering van 10.2.
  7. Het is wettelijk verplicht om een Levenseindebegeleider in te schakelen bij een verzoek om Levensbeëindiging.
  8. De wilsbekwame cliënt verzoekt zèlf om Levensbeëindiging bij een gekwalificeerde Levenseindebegeleider. De wettelijke vertegenwoordiger doet dat verzoek namens de wilsonbekwame cliënt, voorzien van een filetrail ter zake (de euthanasieverklaring met de condities waaronder euthanasie zal zijn gewenst; de niet-behandelverklaring; en indien dat van belang is het betreffende medische dossier met de diagnose).
  9. De Levenseindebegeleider heeft na het verzoek om Levensbeëindiging meteen twee gesprekken met een week tussenpoos met de wilsbekwame cliënt of met de wettelijke vertegenwoordiger van de wilsonbekwame cliënt – patiënt. De Levenseindebegeleider gaat uit het oogpunt van de gewenste maatschappelijke zorgvuldigheid na of: 9.1 de wilsbekwame cliënt vrijwillig tot een levenseinde heeft besloten resp. of de filetrail van de wilsonbekwame cliënt bewijst dat het actuele verzoek tot een levenseinde in het verleden wilsbekwaam is gedaan; 9.2 of er mogelijk sprake is van ongeoorloofde sociale druk.
  10. Is ad 9 naar het oordeel van de Levenseindebegeleider: 10.1 correct, dan haalt deze het laatste wil middel op bij de apotheek en de Levensbeëindiging kan plaatsvinden. Indien de Levenseindebegeleider bereid is de eventueel noodzakelijke medische handeling te verrichten, dan mag deze dat doen, mits bevoegd. Zo niet dan wordt daarvoor iemand uit een poule van beschikbare gekwalificeerde deskundigen gevraagd; 10.2 niet correct, dan legt de Levenseindebegeleider het proces stil en zorgt deze voor een second opinion. Is het eindoordeel over het levenseindeverzoek alsnog positief, dan kan de Levensbeëindiging plaatsvinden. Zo niet, dan mag Levensbeëindiging niet plaatsvinden. Indien iemand toch de Levensbeëindiging uitvoert met bijvoorbeeld een eigen laatste wil middel, dan volgt aangifte bij de politie (in principe van moord).

Lees ook de “Arts en Euthanasie” en “De wrede dood” (de verkorte versie of de uitgebreide)

De reden voor het voorstellen van de Alternatieve route Euthanasie is:

Het zelfbeschikkingsrecht van de individuele burgers t.a.v. de regie over de eigen dood is in Art 293 lid 1 Sr van hen afgenomen en die regie is overgedragen aan de arts in Art 293 lid 2 Sr. Er zal nauwelijks iets kunnen veranderen m.b.t. hulp bij Levensbeëindiging als die wetgeving blijft bestaan. Want helaas is het zo dat de beoordeling van de “Ondraaglijkheid/Uitzichtloosheid/Duurzaamheid van het lijden” is overgedragen aan een op deze punten incompetente arts (zie de Arts en Euthanasie). Een metafoor: De wet geeft a.h.w. de bevoegdheid om de motor van een auto te repareren aan degene die uitsluitend de carrosserie kan uitdeuken en verven. Dat is op zijn minst aanvechtbaar.

De opvatting van de “heiligheid van Het Leven”, in stand te houden ten koste van soms intens lijden, en alles wat daar in dat opzicht aan vastzit (zoals de door de staat uitgeoefende beschermwaardigheid van het leven) moet m.b.t. gewenste Levensbeëindiging worden losgelaten en voor 100% worden vervangen door de “kwaliteit van het individuele leven” (al een groeiende tendens in onze moderne maatschappij). De staat moet het Zelfbeschikkingsrecht van de burger t.a.v. Levensbeëindiging respecteren.

Er komt een tsunami van patiënten op ons af, die over de eigen Levensregie willen beschikken. Alzheimer: nu 280.000, in 2040 al 500.000 (Alzheimer site). Parkinson: het aantal patiënten zal stijgen van ca 55.000 nu naar ca 91.000 in 2040 (Parkinson site). Beroerte: er zullen in 2040 670.000 mensen zijn die een beroerte hebben gehad (Hersenstichting site). Samen met andere patiënten met bv. levensbedreigende ziekten benadert dat 1.500.000 mensen (9% van de bevolking) die de eigen Levensregie willen behouden.

In elke familie zijn dat bv. de lezer(es) van deze pagina en mits die er (nog) zijn: de oma’s, opa’s, moeder, vader, broertjes, zusjes, tantes, ooms, nichtjes en neefjes, en ook de vriendinnen en vrienden. Ieder van ons wordt hoe dan ook met dit probleem geconfronteerd. Het lijden zal toenemen en bij onveranderd beleid zal de Euthanasiewet een waardig en menselijk levenseinde voor velen moeilijk tot onmogelijk blijven maken. De patiënten of cliënten, hun familie en/of mantelzorgers zullen hoe dan ook met dit probleem met deze problematiek worden geconfronteerd. We moeten nu iets doen.

Word lid. Slechts €12,50 per jaar.

Wim van Dijk, 01-09-2019, aangepast 01-09-2020,13-11-2020, 14-02-2021, Den Bosch.